Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:507 (2011-2012)
Innlevert: 16.12.2011
Sendt: 19.12.2011
Besvart: 02.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Kan statsråden garantere at tilbud i spesialisthelsetjenesten ikke vil bli bygget ned uten at tilsvarende tilbud er etablert i tilhørende kommuner?

Begrunnelse

Etter flere år med opptrapping innen psykiatri varsles det nå kutt i psykiatrifeltet på trolig 200 millioner kroner de neste tre årene i Oslo.
Ullevål varsler nedleggelse av tilbudet ved psykoseenheten for ungdom, og Diakonhjemmet varsler kutt i tilbudet til pasienter med dobbeltdiagnoser. Dette skjer samtidig som tilhørende kommuner, som blant annet Bærum, varsler kutt i sitt tilbud om helsetjeneste for barn og unge med 20 prosent.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som kjent har Helse Sør-Øst RHF over en tid arbeidet med innføring av en endret inntektsmodell for helseforetakene i regionen. Helse Sør-Øst har i sin tilnærming til inntektsmodellarbeidet lagt vekt på å gjøre modellene så objektive som mulig for å sikre videreføring av formålet som lå bak den nasjonale inntektsmodellen og å sikre gode og likeverdige helsetjenester i alle sykehusområdene i egen region.

Denne endringen i inntektsmodell vil også medføre noen endringer i tjenestetilbudene og arbeidsfordelingen mellom noen helseforetak i regionen. I representanten Dåvøy sitt spørsmål med begrunnelse tas det opp to konkrete forhold innenfor det psykiske helsevernet ved Oslo universitetssykehus HF (OUS). I den anledning har jeg bedt om en orientering fra Helse Sør-Øst.

Når det gjelder ungdomsenheten ved Ullevål fremgår det av orienteringen at denne avdelingen vil gå ned fra 3 enheter til 2 enheter med en reduksjon med 4 senger. Dette tilsvarer det antall senger som Vestre Viken HF og Ahus HF har hatt en avtale om å kjøpe fram til hhv. 1.4.2012 og 1.7 2012. Når det gjelder tilbudet til unge med psykoser vil de få tilbud innenfor de gjenværende to enheter i ungdomsavdelingen.

Videre viser orienteringen at barneavdelingens døgntilbud reduseres fra 12 til 6 senger og flyttes fra Sogn til Nydalen. Her bygges det opp utvidet dagtilbud og ambulant/ arenafleksibelt tilbud. Dette vil ifølge Helse Sør-Øst skje parallelt med at Vestre Viken HF og Ahus HF tar ansvaret for opptaksområder som tidligere lå under OUS. Videre vil de to gjenværende ungdomsavdelingene bli organisert slik at den ene skal ha øyeblikkelig-hjelp-plikt og ta imot akuttinnleggelser. Den andre avdelingen skal kunne gi døgntilbud til de ungdommene som trenger lengre tids døgnbehandling av ulik årsak: Spiseforstyrrelser, selvskading, psykoser med mer. Personalgruppen settes sammen slik at psykosekompetansen beholdes, men hele behandlingsmiljøet kan ikke være rettet inn mot denne gruppen. Den polikliniske oppfølgingen søkes ivaretatt ved poliklinikkene, spesialteam for TIPS (tidlig intervensjon) i BUP og tilsvarende team for voksne, samt avdeling for førstegangspsykoser i Senter for lands- og regionsfunksjoner.

Jeg har fått forsikringer fra Helse Sør-Øst om at denne endringen følges tett opp bl.a. med vurdering av om tilbudet er tilstrekkelig og faglig forsvarlig for alle pasientgrupper.

Med hensyn til representanten Dåvøy sitt spørsmål vedrørende Diakonhjemmets tilbud til pasienter med dobbeltdiagnose, har jeg nylig besvart tilsvarende spørsmål fra to stortingsrepresentanter. Mitt svar til representanten Dåvøy vil derfor være likt svaret jeg der avga. Dette svaret var som følger:

”Helse Sør-Øst RHF opplyser at Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD) ved DPS Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus, ble opprettet i 2007 av sykehuset og Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst) med midler fra opptrappingsplanen for psykisk helse. Enheten skulle gi et døgnbehandlingstilbud til dobbeltdiagnosepasienter fra Diakonhjemmets opptaksområde, og som man tidligere i liten grad hadde klart å hjelpe. Tilbudet ble etablert i nybygg ved Vinderen DPS. Siden det var en høyt spesialisert sengeenhet, var det ekstraordinært å legge enheten til et DPS. Det skulle derfor vurderes om en på sikt ville gjøre TEDD til et sektorovergripende tilbud, ved å inkludere flere bydeler i opptaksområdet for enheten.

Helse Sør-Øst RHF redegjør videre for at det har vært en tydelig økning i etterspørsel etter behandlingstilbudet ved TEDD. Enheten har i oppstartsårene hatt 12 sengeplasser inkl. en kriseseng/skjermingsplass. I de tre første hele driftsårene (2008, 2009 og 2010) har tilbudet hatt i underkant av 50 søknader pr. år fra eget opptaksområde. Det har også vært en økning i etterspørselen fra pasienter utenfor Oslo.

Helse Sør-Øst opplyser videre at øvrig tilbud til denne pasientgruppen for eksempel i Oslo universitetssykehus, gis innenfor det ordinære tilbudet innen psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert behandling. Helse Sør-Øst opplyser også at de har inngått avtale om kjøp av 12 avtaleplasser for dobbeltdiagnosepasienter ved Manifest. Disse plassene er åpne for hele regionen.

Det opplyses videre at det er behov for å få en bedre utnyttelse av sengeplasser og fagpersonell, samt en bedre behandlingseffekt, bl.a. ved at pasienter uten bopel raskere sikres bolig og botrening. Dermed kan varigheten av oppholdene reduseres og flere pasienter gis et behandlingstilbud, samtidig som en øker ressursinnsatsen på ambulante tjenester med oppfølging av sykehusets fagpersonell i bolig etter utskrivning. Både pasientene, sykehuset og kommunen/bydelene vil ha gjensidig behov og nytte av mer planmessig og styrket samarbeid og samhandling.

Helse Sør-Øst opplyser videre at de vil ta initiativ til at en i 2012 etablerer et samarbeid mellom de tre sykehusene i sykehusområdet (Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet og Lovisenberg) for å vurdere en felles områdefunksjon for denne pasientgruppen i Oslo. Uten at en kan forskuttere resultatet av en slik planprosess, kan erfaringene med TEDD gjøre at Diakonhjemmet sykehus er aktuell for et driftsansvar for en slik eventuell områdefunksjon.

I påvente av det nevnte samarbeidet mellom de tre sykehusene i sykehusområdet (Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet og Lovisenberg), opplyser Helse Sør-Øst at driften ved TEDD ikke vil bortfalle, men det vil bli omorganisert til en annen driftsform og at det er dialog mellom HSØ og Diakonhjemmet om hvordan tilbudet best kan utvikles i framtiden.

Endelig opplyser Helse Sør-Øst at også andre deler av det psykiske helsevernet ved OUS og Lovisenberg samtidig vil sikre at ingen pasienter i den pasientgruppen i Oslo får et dårligere tilbud enn i dag. Vurderingen av felles områdefunksjon vil ha som mål å styrke det samlede tilbudet til dobbeltdiagnosepasienter”.