Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:529 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 13.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Stortinget har mottatt forslag til rettsakt fra Europakommisjonen. Dette gjelder utkast til forordning om etablering av det nye miljø- og klimaprogrammet LIFE.
Vurderer statsråden at denne rettsakten vil være EØS-relevant, og hvilke konsekvenser, utfordringer og muligheter mener departementet at denne rettsakten vil ha for Norge dersom den blir vedtatt og er EØS-relevant?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Norge deltar i 20 av EUs samarbeidsprogrammer og 26 EU-byråer. Flere av programmene hvor Norge deltar gir muligheter for samarbeid på miljø- og energiområdet, for eksempel EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling og EUs program for konkurranseevne og innovasjon. Norge deltar også i EUs to miljøbyråer: Det europeiske miljøvernbyrået og Det europeiske kjemikaliebyrået.

EUs LIFE-program startet opp i 1992 og er EUs eneste program med særskilt finansiering av miljøprosjekter. Norge har så langt ikke prioritert deltakelse i noen av LIFE-programperiodene. LIFE+ (Financial Instrument for the Environment 2007–2013) omfatter hele miljøområdet og skal oppfylle målene i EUs sjette miljøhandlingsprogram, som er innlemmet i EØS-avtalen gjennom protokoll 31. Budsjettet for LIFE+ 2007-2013 er 1, 7 milliarder euro (ca 13 milliarder norske kroner).

Forslaget til rettsakt som ble fremlagt av Europakommisjonen den 12. desember 2011 gjelder neste programperiode 2014-2020. Forslaget til nytt LIFE-program er en del av langtidsbudsjettet for samme periode, og har en total ramme på 3,2 milliarder euro. Det foreslås et miljø- og klimahandlingsprogram hvor hovedmålet er å bidra med midler til bedre implementering av miljø- og klimalovgivingen. Det nye i forhold til dagens program er blant annet at det etableres et eget underprogram for klimatiltak og en ny type prosjekt som er rettet mot å integrere klima- og miljøhensyn i andre politikkområder. Programmet skal prioritere prosjekter som bidrar til implementering av regelverk. Det nye programmet skal også bli enklere og mer fleksibelt. Underprogrammet for miljøtiltak har tre prioriterte områder: ressurseffektivitet, biodiversitet og miljøstyring/miljøinformasjon.

Forslaget til forordning vil nå behandles på ordinær måte av Rådet og Europaparlamentet. Danskene håper å nå langt i arbeidet under sitt formannskap våren 2012. Det forventes at langtidsbudsjettet tidligst kan vedtas under Kypros sitt formannskap høsten 2012.

Det er riktig at forslaget til forordning er merket EØS-relevant. Forordningsutkastet har en artikkel om tredje lands deltakelse, jf. art. 8, der det heter at programmet er åpent for deltaking bl.a. fra EFTA-land som har undertegnet EØS-avtalen. Miljøverndepartementet vil ta opp forslaget til behandling i henhold til vanlige prosedyrer når det gjelder vurdering av EØS-relevans.

Ved norsk deltakelse i programmet kan vi få tilgang til prosjektstøtte for å gjennomføre miljøprosjekter i Norge og delta i transnasjonale prosjekter. Hvorvidt norsk deltagelse vil være ønskelig må imidlertid avveies mot de budsjettmessige konsekvenser deltagelsen vil ha.