Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:787 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 13.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Regjeringen gir til stadighet inntrykk av at skattetrykket i Norge er uendret under den rød-grønne regjeringen. Samtidig har bruken av blant annet bompenger og eiendomsskatt økt betydelig de siste årene.
Dersom man regner med alle former for skatte- og avgiftsøkninger, dvs. inkludert økt eiendomsskattegrunnlag, økt bompengebetaling, etc., hvor mye har skattetrykket endret seg siden regjeringsskiftet i 2005?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringens løfte om å reversere skatte- og avgiftsnivået til 2004-nivå innebar at det samlede skatte- og avgiftsnivået skulle økes like mye som Bondevik II-regjeringen reduserte skatter og avgifter med etter 2004. Denne hevingen av skattenivået ble gjennomført i budsjettene for 2006 og 2007 og utgjorde om lag 5 mrd. kroner. Deretter har det samlede skatte- og avgiftsnivået vært om lag uendret. Skatteløftet tar kun hensyn til direkte virkninger av regelendringer i skatte- og avgiftssystemet. Skatte- og avgiftsinntektene påvirkes i tillegg av vekst i økonomien og konjunkturelle forhold mv. De ulike skattegrunnlagene kan utvikle seg annerledes enn bruttonasjonalproduktet (BNP). Skatteløftet innebærer dermed ikke nødvendigvis at de samlede skatte- og avgiftsinntektene vil utgjøre den samme andelen av BNP som i 2004.

Endringer i særskattesystemene, herunder den særskilte petroleumsbeskatningen og grunnrenteskatten på vannkraftproduksjon, omfattes ikke av skatteløftet. Det samme gjelder eiendomsskatten, som er en frivillig, kommunal skatt. Eventuelle endringer i gebyrer og sektoravgiftene utover prisregulering regnes derimot med fra og med budsjettet for 2007. For skatte- og avgiftsendringer som balanseres av en kompenserende endring på utgiftssiden som ligger tett opp til skatte- eller avgiftsendringen, regnes netto provenyvirkning med i skatteløftet.

Bompenger er en form for brukerbetaling som fastsettes for det enkelte veiprosjekt. For etablering av et bompengeprosjekt kreves det i dag lokalpolitisk initiativ og vedtak. Bompengeprosjekter omfattes ikke av skatteløftet. I 2005 var beløpet som bompengeselskapene stiller til disposisjon for ulike veiprosjekter, 3 428 mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2011-2012) Samferdselsdepartementet. I samme proposisjon forutsettes det at det tilsvarende beløpet i 2012 vil være 9 268 mill. kr.

Kommunenes samlede eiendomsskatteinntekter har økt fra 4 322 mill. kroner i 2005 til 7 094 mill. kroner i 2010, som er det siste året det er eiendomsskattestatistikk for. Økningen skyldes både endringer i de underliggende eiendomsskattetakstene og endringer i eiendomsskatteregelverket. Som nevnt inngår ikke eiendomsskatten i skatteløftet.