Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:959 (2011-2012)
Innlevert: 01.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Besvart: 09.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hvor mange av dem som står i helsekø har lidelser som kan behandles gjennom ledig behandlingskapasitet i private institusjoner (ev. i utlandet)?

Begrunnelse

Private aktører i Norge eller i utlandet, betalt av det offentlige, kan i mange tilfeller være et bidrag til at pasienter får raskere behandling.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen mener at det offentlige skal utgjøre grunnpilaren i helsetjenesten. De private sykehusene er et viktig supplement til de offentlige sykehusene.

Det er de regionale helseforetakene som skal sørge for at befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir dekket. De regionale helseforetakene ivaretar sitt sørge-for-ansvar gjennom egne helseforetak og ved å inngå avtaler med private tjenesteytere. Det finnes private aktører på mange medisinske områder. For eksempel er det et betydelig omfang av private aktører innen røntgen- og laboratorietjenester, opptrening og rusbehandling.

Ser vi nærmere på hva pasientene faktisk står i kø for, viser det seg at om lag 80 pst. venter på en poliklinisk utredning i spesialisthelsetjenesten. Økt bruk av private for å gjennomføre flere operasjoner vil derfor ikke alene løse ventelisteproblematikken.

Regjeringen har styrket de regionale helseforetakenes budsjetter og stilt krav om at ventetidene skal reduseres. Gjennomsnittlig ventetid har gått ned fra 78 dager i 2010 til 76 dager i 2011. Jeg er glad for at tallene viser en positiv utvikling, med redusert ventetid på tross av en økning i antall nye pasienter.