Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1065 (2011-2012)
Innlevert: 19.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): I skriftlig spørsmål nr. 954 (2010-2011) spurte undertegnede om statsråden ville ta initiativ til endring i regelverk for å sikre at kommuner som etablerer vannbåren varme ikke taper konsesjonskraftinntekter. I svarbrev, datert 3. mars 2011, skrives blant annet følgende: "Departementet legger til grunn at utbygging av fjernvarme ikke skal redusere kommunenes konsesjonskrafttilgang."
Har statsråden endret regelverket for å sikre gjennomføringen av dette prinsippet, eller hva tid skal dette være på plass?

Begrunnelse

I svarbrevet fra daværende olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, datert 3. mars 2011, henvises også til nyhetssak av 10. mars 2010 om denne problemstillingen. En del kommuner har i tråd med dette planlagt anlegg med fjernvarme.
25.08.2011 sender imidlertid avdelingsdirektør Trond Ulven Ingvaldsen denne e-posten til Nord-Trøndelag fylkeskommune:

"Spørsmålet om fjernvarme og andre energikilders ev. innvirkning på fastsettelsen av kommunens behov til alminnelig elektrisitetsforsyning er nok ikke så avklart som den tidlegare pressemeldinga ga uttrykk for. Både NVE, LVK og enkelte andre fylkeskommuner har tatt opp spørsmål rundt pressemeldingen du sikter til. Som du vil være kjent med bestrider en del fylkeskommuner forståeleg nok at en slik omlegging kan gjøres uten å endre loven. Det er behov for oppfølging av denne loven."

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Gjennom skattesystemet og konsesjonssystemet mottar vertskommuner for vannkraftverk en andel av verdiskapingen og en kompensasjon for ulemper av vannkraftproduksjon, herunder naturressursskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt muligheten til å skrive ut eiendomsskatt. Konsesjonskraft er den delen av kraftproduksjonen som eierne av et vannkraftverk i henhold til gitte konsesjoner er pålagt å levere til kommunene som er berørt av utbyggingen, eventuelt også fylkeskommunen og staten. Formålet var opprinnelig å sikre kommunene tilstrekkelig kraft til alminnelig forsyning til en rimelig pris.

Konsesjonæren skal avgi inntil 10 prosent av kraftproduksjonen, beregnet etter spesielle regler, til kommuner og fylkeskommuner og inntil 5 prosent til staten. Staten har ikke benyttet sin rett til å ta ut konsesjonskraft. Utbyggingskommunene har ikke rett til å ta ut en større mengde enn det som tilsvarer forbruket i alminnelig elektrisitetsforsyning innen kommunen. Fylkeskommunen har en rett til å ta ut en konsesjonskraftmengde som tilsvarer differansen mellom 10 prosent av kraftproduksjonen og kommunenes uttak.

Olje- og energidepartementet legger til rette for en sikker og miljøvennlig energiforsyning der omlegging fra fossil til fornybar energi (herunder bioenergi) står sentralt. Departementet har flere virkemidler som bygger opp under dette arbeidet.

Utbygging av fjernvarme er derfor en ønsket utvikling. Det er kommunene og fylkeskommunene som avtaler fordelingen av konsesjonskraft seg i mellom. Det er ingenting i dagens vassdragslovgivning som er til hinder for at kraftutbyggingskommunene og fylkeskommunene kan avtale fordeling av konsesjonskraft basert på andre kriterier enn alminnelig elektrisitetsforsyning i den aktuelle kommune. Departementet er kjent med problemstillingen om at blant annet omlegging til fjernvarme kan redusere kommunenes kraftforbruk i alminnelig elektrisitetsforsyning. I enkelte av kommunene kan dette føre til reduserte konsesjonskraftinntekter. Jeg legger til grunn at dersom kommune og fylkeskommune ønsker en utvikling med mer fjernvarme, blir dette hensyntatt i avtalene om fordeling av konsesjonskraft mellom de to partene.