Skriftlig spørsmål fra Karin Yrvin (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1077 (2011-2012)
Innlevert: 20.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Karin Yrvin (A)

Spørsmål

Karin Yrvin (A): Hva gjør statsråden for fremme av barns psykiske helse gjennom barnehagene?

Begrunnelse

Barnehagereformen har gitt uante positive effekter. Det er omfattende dokumentasjon for at barnehager av høy kvalitet har store og langvarige positive virkninger på barns senere psykiske helseutvikling. Virkningen er aller størst for barn som kommer fra hjem der foreldrene har lav utdanning og inntekt. Fordi barna begynner der i tidlig alder og nesten alle er der, og det miljømessige grunnlaget for god psykisk helse gjerne legges i de tidlige barneårene, har barnehagene fått en betydning for folkehelsen som ingen i utgangspunktet har regnet med. Det er i barnehagen barn lærer å regulere sine følelser (emosjonell utvikling), tenke logisk og kreativt (kognitiv utvikling), utfolde og styre sin adferd (adferdsutvikling), håndtere sitt forhold til andre (sosial mestring) og mestre utfordringer og konflikt (problemløsning). Barnehager av høy kvalitet er det viktigste instrumentet samfunnet har til å fremme barns psykisk helse. Det er viktig at barnehagene.
- sikrer helhetlig ivaretaking av barna (følelser, tanker, adferd, sosial mestring) under oppveksten
- fremmer psykisk helse og trivsel, og bygger opp evner til å stå imot belastninger som senere i livet kan føre til psykiske lidelser.
- sikrer mot for ensidig prestasjonsorientering når barnehager konkurrerer
- bidrar til bedre sikring og utvikling av landets mentale kapital.
Formålsparagrafen for barnehagene dekker i dag ikke psykisk helse.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I dag har 9 av 10 barn i alderen 1- 5 år plass i barnehage. 97 prosent av alle femåringer har barnehageerfaring før skolestart. Det betyr at barnehagen er den viktigste forebyggende arena vi har for barn i førskolealder.

Barnehagen har et bredt samfunnsmandat. I formålsbestemmelsen heter det at ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.”

Det innebærer blant annet å støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnas alder og funksjonsnivå, og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.

Rammeplan for barnehagen understreker at barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling.

Rammeplanen understreker også at barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i barnehagen. Foreldre og eventuelt støtteapparat rundt barna er viktige samarbeidsparter for barnehagen.

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Det daglige arbeidet i barnehagen er i seg selv forebyggende psykisk helsearbeid.

Barnehagepersonalets kompetanse er nøkkelen til et kvalitativt godt barnehagetilbud der tidlig innsats og forebyggende arbeid står sentralt. Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å møte mangelen på kvalifisert personale i barnehagen. I inneværende år har vi igangsatt to viktige satsinger: Pilotprosjekt med tema Barnehagen som lærings- og danningsarena og kompetansesatsingen 2012: Vennskap og deltakelse. Målet med satsingene er å styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette formåls-bestemmelsen i praksis i barnehagehverdagen.

Fra og med høsten 2013 skal vi få en enda bedre førskolelærerutdanning. Forslag til ny rammeplan for førskolelærerutdanningen er ute på høring med frist 13. april i år. Sist men ikke minst, jeg skal legge fram en stortingsmelding om framtidens barnehage i 2013. Meldingen skal blant annet danne grunnlag for revidering av rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.