Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1344 (2011-2012)
Innlevert: 07.05.2012
Sendt: 08.05.2012
Besvart: 18.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvilken statistikk og kunnskap har statsråden om norskkunnskapene til barnehageansatte i Norges 429 kommuner, og hvilke konsekvenser manglende norskkunnskaper hos barnehageansatte har for barnas språkutvikling?

Begrunnelse

Barnehagen har blitt en svært viktig arena for språkutvikling og integrering. Det er grunn til å tro at en økende andel ansatte i norske barnehager ikke har norsk som morsmål.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Kunnskapsdepartementet innhenter ikke en samlet nasjonal statistikk om hva slags norskkunnskaper de barnehageansatte har.

Barnehageeier har ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet i den enkelte barnehage, og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Kommunen, som lokal barnehagemyndighet, har det overordnede ansvaret for å sikre at barn får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. Kommunene skal gjennom aktiv veiledning, godkjenning og tilsyn påse at barnehagene drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med forskrifter.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har fastsatt krav for hvordan personalet skal arbeide for å gi barna gode utviklingsmuligheter. Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, læring og sosial utjevning. Alle ansatte har ansvar for å møte barna med omsorg og respekt og bidra til at læringsmiljøet byr på utfordringer tilpasset det enkelte barnets alder og funksjonsnivå. Barnehagens ledelse har et særlig ansvar for at den pedagogiske virksomheten planlegges, gjennomføres, dokumenteres og vurderes i tråd med barnehagelovens og rammeplanens føringer.

Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver. Rammeplanen pålegger barnehagen å sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Et rikt språkmiljø forutsetter kompetente voksne som har gode språkkunnskaper og kunnskap om og evne til å forstå barns ulike uttrykksformer.

Norsk er hovedspråket i det norske samfunnet, og barnehageeier må sørge for at ansatte i barnehagen har tilstrekkelig norskkunnskaper. Flerspråklige ansatte representerer en viktig ressurs i barnehagen, både språklig og kulturelt, men det understrekes at de må beherske norsk i tillegg til sitt morsmål. Barnehageeier er ansvarlig for å rekruttere et kompetent personale.

Kunnskapsdepartement mottar årlig statistikk fra SSB om sysselsatte i barnehagen med innvandrerbakgrunn og om antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Jeg vil imidlertid presisere at innvandrerbakgrunn ikke nødvendigvis har noen sammenheng med nivået på norskkunnskapen.

Det har vært en økning i antall ansatte med innvandrerbakgrunn. Per fjerde kvartal 2008 utgjorde dette 9,7 pst. av de sysselsatte i barnehagen, med en økning til 11,2 pst. per fjerde kvartal 2010. Fra fjerde kvartal 2008 til samme periode i 2010 økte andelen førskolelærere med innvandrerbakgrunn med ett prosentpoeng til 5,3 pst. av alle førskolelærere i barnehagen.

Ulike tiltak er satt i verk for å styrke kompetansen i barnehagene om flerkulturell pedagogikk og flerspråklig utvikling. Tre universitet/høgskoler tilbyr assistentutdanning rettet særskilt mot minoritetsspråklige assistenter i form av såkalte KOMPASS. Høsten 2011 ble det etablert et generelt tilbud om kompetanseutvikling for barnehageassistenter i alle fylker, som også inkluderer tema flerkultur og språkutvikling. Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (NAFO) har fått midler til et prosjekt som skal undersøke hvordan tospråklig assistanse kan bidra til barns norskspråklige utvikling. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for Kompetansesatsingen 2012 der 38,5 millioner kroner forvaltes av Fylkesmennene til utviklingstiltak i barnehagene. Satsingen Vennskap og Deltakelse inkluderer blant annet lokale tiltak for å styrke barnehagenes kompetanse på inkludering og mangfold.

Departementet vil utarbeide en statlig koordinert satsing på kompetanseutvikling. Arbeidet skal inngå i stortingsmeldingen om framtidens barnehage.