Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1506 (2011-2012)
Innlevert: 01.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 15.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kostnadene for vei og jernbaneutbygging øker kraftig. Samtidig avviker tallene fra Statens vegvesen og SSB noe, slik at det er vanskelig å få inntrykk over hvilke tall som best beskriver kostnadsveksten.
Kan statsråden gi en oversikt over departementets tall for prisnivå, hvor det fremkommer hva prisen pr km for standard 4 felt motorvei og pr km standard jernbane var i 1998, 2002 og 2012 i nominelle kroner og i reelle kroner, samt presentert som en indeks hvor år 1998 settes til "100"?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Firefelts motorveg

Kostnadene per løpemeter for firefelts motorveg vil variere sterkt avhengig av en rekke forhold, for eksempel topografi, grunnforhold, nærhet til bebyggelse m.m. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til en slik sammenlikning. Oppgitte kostnadstall må følgelig kun ses på som et regneeksempel. En større kostnadsanalyse utført av NTNU viser imidlertid en kostnadsutvikling som ikke er særlig forskjellig fra det som framgår av Statens vegvesens årlige kostnadsanalyser.

Tabellen under viser Statens vegvesens gjennomsnittstall for noenlunde sammenlignbare prosjekter i 1998, 2002 og 2012, i nominelle kroner og omregnet til 2012-prisnivå. Tallene er regnet om fra nominelle kroner til 2012-prisnivå med Statistisk Sentralbyrås kostnadsindeks for veganlegg t.o.m. 2011 og Finansdepartementets budsjettindeks fra 2011 til 2012. Statistisk Sentralbyrås kostnadsindeks for veganlegg er basert på innsatsfaktorer som lønn, maskinkostnader, materialer, drivstoff m.m. Settes 1998 til «100», blir indeksen for 2002 på 113,7. For 2012 er foreløpig indeks på 171,3 (basert på byråets indekser t.o.m. 2011 og Finansdepartementets budsjettindeks på 2,3 pst. fra 2011 til 2012).

År Pris per løpemeter Indeks ifaste priser

Nominelle kr 2012-prisnivå 1998=100

1998 70 000 120 000 100

2002 90 000 135 000 113

2012 170 000 170 000 142

Regneeksemplet viser en kostnadsøkning i faste kroner på i størrelsesorden 40 pst. fra 1998 til 2012. Det er mange årsaker til dette, blant annet økte krav til geometrisk standard, teknisk kvalitet, sikkerhet, ytre miljø og HMS.

Pr. kilometer jernbane

Kostnadene for bygging av en dobbeltsporet jernbane vil avhenge av mange faktorer som omfatter bl.a. topografiske, geologiske og geotekniske forhold. Om en bane bygges i bebygd eller ubebygde områder og hastighetsstand har stor betydning for kostnadene. Kostnader for jernbaneprosjekter som Jernbaneverket i dag har under utredning og planlegging ligger mellom 200 og 600 mill. kr pr. km. bane i 2011-kr. For eksempel viser konseptvalgutredningen for bygging av dobbeltspor i IC-strekningene, inkludert stasjoner, et kostnadsintervall på 310 – 556 mill. kr pr km bane. I motsetning til veganlegg har Statistisk Sentralbyrå ikke utarbeidet en egen kostnadsindeks for jernbaneanlegg. I mangel av en egen indeks bruker derfor Jernbaneverket Statistisk Sentralbyrås indeks for veganlegg selv om den ikke gir et helt korrekt bilde av kostnadsutviklingen for jernbaneanlegg. Ved en evt. prisomregning fra dagens kostnadsnivå (2012) til hhv. 2002 og 1998 for de forskjellige typer jernbaneanlegg, må en i tilfelle bruke samme indekser/budsjettindeks for 2011-12 som er brukt i tabellen over ved prisomregning av veganlegg.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format