Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1514 (2011-2012)
Innlevert: 04.06.2012
Sendt: 05.06.2012
Besvart: 15.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): I forbindelse med årets streik opplevde flere avgangselever i den videregående skolen at standpunktkarakter ikke ble satt. Dette fordi streiken ble tatt ut før alle lærerne fikk anledning til å sette karakter. Siden eksamensavvikling også ble stanset står nå flere av disse elevene uten vitnemål og kan således ikke søke videre utdanning til høsten.
Kommer statsråden til å foreta seg noe for å legge til rette for at disse elevene kan fortsette på planlagt studieløp til høsten?

Begrunnelse

I forbindelse med årets streik opplevde flere avgangselever i den videregående skolen og ikke å få karakter i ett eller flere fag. Tidligere år har streiken gått ut over eksamensavviklingen. I de tilfeller hvor streik har hindret elever i å gå opp i eksamen har dette blitt løst med at det er standpunktkarakteren som er gjeldende for faget. Dessverre ser en i år at flere elever har opplevd og heller ikke få standpunktkarakterer da avviklingen av streik skjedde på en slik tidspunkt at disse ikke ble satt i forkant. Disse elevene går dermed nå ut av videregående skole uten gyldig vitnemål, da en eller flere standpunktkarakterer mangler.
Det at elevene ikke har gyldig vitnemål gjør at de blir forhindret i å søke høyere utdanning til høsten. De elevene som dermed hadde planer om videre studieløp blir således forhindret i å begynne på dette til planlagt tid. Dette gjør at kanskje flere av elevene må utsette studieplanene et helt år, noe som må sies å være sterkt beklagelig da dette kommer av hendelser utenfor deres kontroll. Videre kan dette bidra til å svekke studielysten til flere av disse.
Det må i slike tilfeller være mulig å etablere en praksis som gjør at elevene ikke blir skadelidende av streik blant lærerne.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Elever som har fullført videregående skole få vitnemål som dokumentasjon på elevenes studiekompetanse. For å få vitnemål er det krav om at alle fag og eksamener skal være bestått, jf. forskrift til opplæringslova § 3-42 og forskrift til privatskolelova § 3-41. Det er læreplanverket som regulerer hvilke eksamener elevene må avlegge.

En del elever fikk ikke avlagt de nødvendige eksamener på grunn av streiken. Det ville være urimelig om elever i videregående opplæring som ikke fikk avlagt eksamen på grunn av streiken ikke skulle få vitemål. Kunnskapsdepartementet fastsatte derfor endring i forskrift til opplæringsloven og privatskoleloven den 5. juni. De nye bestemmelsene gir disse elevene dispensasjon fra kravene til eksamen, jf. forskrift til opplæringslova § 23-4 og forskrift til privatskolelova § 3-38b.

Elevenes standpunktkarakter i fag de skal ha iht. læreplanverket må også føres på vitnemålet. Etter forskrift til opplæringsloven § 3-18 tredje ledd skal standpunktkarakter i fag med sentralt gitt eksamen fastsettes senest dagen før fellessensurmøtet. Streiken er nå over og fellessensuren i videregående er 21. og 22. juni. Det burde derfor være tilstrekkelig tid for skolene til å fastsette standpunktkarakterer for elevene innen denne fristen.

Standpunkt i fag det skal avlegges lokalt gitt eksamen i, skal settes senest dagen før skolen gjennomfører den første lokale eksamen. Lokalt gitte eksamener innebærer at standpunkt skulle vært satt før streiken startet. I fag det ikke skal gjennomføres eksamen i kan standpunktkarakteren settes helt frem til skoleslutt.

Jeg er glad for at elevene som har fullført videregående opplæring får skrevet ut vitnemål selv om flere skoler har vært rammet av streiken.