Skriftlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1628 (2011-2012)
Innlevert: 15.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Kan en bruker få avslag på søknad om bilstønad kun fordi et tidligere tilskudd ennå ikke er helt avskrevet, selv om den helsemessige situasjonen til bruker har endret seg?

Begrunnelse

Da bruker sist fikk innvilget stønad var avskrivningsperioden 9 år. Dette ble noen år etter innvilget stønad endret til 11 år. 10 år etter innvilgelse søker bruker på bakgrunn av forverret helsetilstand om nytt tilskudd, som blir avslått med henvisning til at bilstønaden avskrives over 11 år.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Spørsmålet dreier seg om hvorvidt det kan gis stønad til gjenanskaffelse av bil før utløpet av brukstiden når den helsemessige situasjonen til bruker har endret seg. Jeg kjenner ikke til den konkrete saken representanten viser til, men vil på generelt grunnlag redegjøre for regelverket. Etter forskrift om stønad til motorkjøretøy (bilforskriften), jf. lov om folketrygd kapittel 10, kan det gis stønad til ny bil etter 11 år dersom bilen skal avhjelpe transportbehovet i dagliglivet. Er bilen gitt for å skulle dekke behovet for transport i forbindelse med arbeid, kan det gis stønad til ny bil etter 8 år. Kravet om brukstid på hhv. 11 og 8 år gjelder for alle nye søknader om stønad til bil, og gjelder uavhengig av om brukstidskravet var et annet forrige gang bruker fikk stønad.

Det ble i april 2003 innført en ny stønadsordning, som skiller mellom stønad til ordinær personbil (gruppe 1) og spesialtilpasset kassebil (gruppe 2). Det er her gitt unntak fra kravet om brukstid. Unntaket er noe ulikt utformet avhengig av om man har stønad til bil i gruppe 1 eller 2. Brukere som ikke er avhengig av å stige inn og ut av bilen via heis eller rampe får et tilskudd til bil, og kjøper selv en type bil som passer for seg (gruppe 1). For disse brukerne kan det gjøres unntak fra kravet til brukstid dersom bruker senere blir avhengig av heis eller rampe for inn- og utstigning. Bruker fyller da vilkårene for et rente- og avdragsfritt lån til spesialtilpasset kassebil (gruppe 2). Dersom det oppstår andre endringer i brukers helsetilstand som gjør at nåværende bil ikke passer, kan bruker selv bytte bilen ut med en annen bil som er mer hensiktsmessig. Det kan også gis stønad til spesialtilpasning av bil der dette er nødvendig som følge av endringer i brukerens helsetilstand.

Brukere som får stønad til bil i gruppe 2 får formidlet en bil fra arbeids- og velferdsetaten, og kan ikke selv velge å selge bilen og kjøpe en ny hvis den ikke lenger er hensiktsmessig. Ved endringer i helsetilstand vil det som regel være mulig å foreta en tilpasning av bilen i tråd med nytt behov. Hvis dette ikke er mulig, kan det gis stønad til ny bil. Før 2003 ble all bilstønad gitt som rente- og avdragsfrie lån til en bestemt bil som ikke fritt kan byttes ut av bruker. Det er derfor i etatens retningslinjer åpnet for at brukere som fikk bil før april 2003 kan få stønad til ny bil før kravet til brukstid er nådd, dersom endringer i helsetilstanden gjør det absolutt nødvendig med en annen type bil, selv om vilkårene for bil i gruppe 2 ikke er oppfylt.

Som jeg har redegjort for er det innenfor regelverket adgang til å gi ny stønad til bil før brukstiden er utløpt i visse tilfeller. Hvorvidt det på grunn av endret helsetilstand er nødvendig med en ny bil, ev. en spesialtilpasning av bilen vedkommende allerede har, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.