Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1713 (2011-2012)
Innlevert: 01.08.2012
Sendt: 01.08.2012
Besvart: 09.08.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kommuner leverer helse- og omsorgstjenester av slik kvalitet som er fastsatt i lover og forskrifter og hvordan vil hun sikre at pasienter/beboere/pårørende får innsyn i kvalitet på tjenester ved den enkelte institusjon som ett ledd i aktiv brukermedvirkning?

Begrunnelse

I en nylig publisert undersøkelse fra Forbrukerrådet avdekkes det at hver tredje norske kommune ikke kvalitetssikrer at de eldre som bor i botilbud med heldøgns pleie- og omsorg får den omsorgen de skal ha. Kommunene er i stor grad monopol leverandør av disse tjenestene, og de er gjennom lovverket og ulike forskrifter pålagt å yte helse- og omsorgstjenester av en god kvalitet. Kommunene er i dag ikke pålagt å undersøke kvaliteten på de tjenestene de selv yter, men kan på frivillig basis gjøre dette, og det er også frivillig om de vil rapportere om de funn de selv gjør. Pasienter og pårørende har i liten grad mulighet til å kontrollere kvaliteten på tjenestene ved en gitt institusjon, og de har ingen muligheter til å sammenligne ulike institusjoners tilbud annet enn gjennom selvopplevd kvalitet. Få pasienter/beboere/pårørende er gjort kjent med f. eks verdighetsgaranti og kvalitetsforskrift og det er også manglende kunnskap om dette blant mange ansatte. Tidligere har vi også sett undersøkelser som viser at bevisstheten rundt gjeldene lovverk og forskrifter er urovekkende lav også blant beslutningstakende lokalpolitikere og administrasjon. Kunnskapen om hva slags kvalitet og omfang det er på kommunale helse- og omsorgstjenester vet vi også ble trukket frem som et kriterium som vanskeliggjorde følgeforskning på tiltak som blir igangsatt som følge av samhandlingsreformen i følge Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. Undertegnede har også i 2012 fått tilbakemeldinger om kommuner som setter verdighetsgarantien på vent og kommuner som vil utsette eneromsreformen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester skal kommunene sørge for at alle som oppholder seg i kommunen tilbys forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Det er den enkeltes behov for hjelp som vil avgjøre type tjenestetilbud og omfanget av tjenestetilbudet. Mangfoldet i omsorgstjenestens brukergruppe, både når det gjelder alder og hjelpebehov, tilsier at kommunene til en hver tid må tilby et bredt spekter av bo- og hjelpetilbud.

I pasient- og brukerrettighetsloven heter det at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasienten, og at det skal legges stor vekt på hva pasienten mener. Kommunen har imidlertid en rett og plikt til å organisere og yte tjenester som er tilpasset kommunens ressurssituasjon. Det er fylkesmannen som tilsynsmyndighet som skal vurdere om kommunen oppfyller sine forpliktelser til å yte nødvendig helsehjelp og sikre brukermedvirkning.

Regjeringen ønsker å understøtte kommunene i deres kvalitetsarbeid og legge til rette for tilpasninger til lokale behov. Jeg ønsker at kvaliteten på helse- og omsorgstjenester skal måles, og at resultatene av målingene skal være offentlige for alle. I kommende stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet vil blant annet etablering av kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten være et sentralt tema.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet etablert en nasjonal helseportal, helsenorge.no. Den nasjonale helseportalen skal være en samlet inngangsport til alle helsetjenester på nett og skal gi innbyggerne relevant, sikker og kvalitetssikret informasjon.

Regjeringen har innenfor konsultasjonsordningen inngått en bilateral avtale med kommunesektoren representert ved KS, om kvalitetsutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Gjennom avtalen skal partene i fellesskap bidra til bedre kommunalt tjenestetilbud gjennom lokalt utviklingsarbeid og brukermedvirkning, og bidra til systemer i kommunene som gir brukerne god informasjon om tjenestene.

KS og Helse- og omsorgsdepartementet er i prosess med å inngå en ny avtale.

Kommunesektoren har fått et betydelig økonomisk løft under denne regjeringen. Dette har blant annet bidratt til en samlet årsverksvekst på om lag 19 000 nye årsverk i den kommunale omsorgssektoren i perioden 2005-2010. Ureviderte tall viser en vekst på nærmere 2 900 årsverk i omsorgstjenestene i 2011. En sterk og sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for gode velferdstilbud over hele landet.

Utbyggingen av omsorgstjenesten og eldreomsorgen er et langsiktig prosjekt. Regjeringen viderefører derfor styrkingen av kommuneøkonomien og tiltakene i Omsorgsplan 2015, herunder investeringstilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsplasser og midler til Kompetanseløftet 2015 på om lag 300 mill. kroner årlig.