Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1824 (2011-2012)
Innlevert: 28.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Besvart: 06.09.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede hadde i forrige uke gleden av å besøke KV-basen på Sortland, hvor jeg sammen med Siv Jensen, fikk en gjennomgang av de muligheter og utfordringer Kystvakten står ovenfor. Av de viktigste momentene var mangel på helikopterkapasitet.
Mitt spørsmål til statsråden blir derfor om det er akseptabelt av KV pr i dag kun har 1 Lynx helikopter operativt til enhver tid og om statsråden er enig i at dette er en totalt uholdbar situasjon som snarest mulig må avklares?

Begrunnelse

Et KV fartøy uten helikopter ombord har en vesentlig lavere aksjonsradius samlet sett sammenlignet med et KV fartøy som har helikopter ombord. Og siden man har bestemt at et visst antall skal være helikopterbærende regner jeg med at det skyldes bedre mulighet for KV til å løse de oppgavene den er gitt. Når den ene av de operative delene ikke er tilstede reduseres muligheten tilsvarende. En avklaring om fremtidige KV og fregatt-helikopter må derfor skje snarest mulig. Alt annet vil være å utvise mangel på respekt for KVs oppgaver og samtidig sette Statsministerens redegjørelse i Stortinget i dag den 28.8.12 i et dårlig lys, da statsministeren uttalte at "Forsvaret er modernisert".

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg synes det er hyggelig at en delegasjon fra Fremskrittspartiet har hatt anledning til å møte Kystvakten og delta på seilas med KV Harstad. Som stortingsrepresentant Siv Jensen uttaler i Dagbladet 2. september 2012, gjør Kystvakten en meget imponerende jobb.

Kystvakten leverer svært god operativ evne. De siste årene har Kystvakten blant annet lyktes i å redusere tyvfisket i Barentshavet fra en verdi på om lag 1 milliard kroner i 2005 til tilnærmet ingenting i dag. Dette er bare ett av mange eksempler på at Kystvakten leverer. Moderne, effektive fartøyer, dyktige medarbeidere og nært samvirke med andre ressurser i Forsvaret og med relevante sivile myndigheter, har gitt stadig bedre måloppnåelse i Kystvakten i denne perioden.

Jeg deler imidlertid representanten Ellingsens bekymring over den operative tilgjengeligheten på maritime helikoptre. Som kjent er dette først og fremst en konsekvens av at de nye NH90-helikoptrene er kraftig forsinket. Samtidig er den tekniske statusen på våre Lynx-helikoptre preget av høy alder og mye bruk. Hyppige behov for vedlikehold gjør at vi til tider har få Lynx-helikoptre tilgjengelige ombord. Den gjenværende flytiden på våre Lynx-helikoptre må disponeres med forsiktighet inntil vi med sikkerhet vet når et tilstrekkelig antall nye helikoptre er på plass. Det kan f.eks. bety at man er tilbakeholden med å bruke helikoptre i situasjoner der det hadde vært fordelaktig, men ikke tvingende nødvendig, nettopp for å ha kapasitet tilgjengelig i mer kritiske situasjoner.

NH90 er et svært moderne, nyutviklet helikopter som innehar de egenskaper vi etterspør, og som dekker de fremtidige operative behov for et maritimt helikopter i Kystvakten og Marinen. Forsvaret opplyser at de er svært fornøyde med NH90-helikopteret ut fra militære og tekniske kriterier. Problemet er, slik jeg også opplyste i mitt forrige svar til representanten Ellingsen i samme sak (jfr. brev av 13. august 2012), knyttet til forsinket levering fra produsenten. Vår bekymring for konsekvensene av disse forsinkelsene er behørig kommunisert til leverandøren, NH Industries. Som reaksjon på dette fremholder produsenten at de gjør det de makter for å øke leveransehastigheten. Vi vil få avklart i løpet av det neste halve året om de lykkes. Jeg vil understreke at NH90 fremdeles er regjeringens førstevalg.

For å opprettholde operativ evne har jeg iverksatt flere umiddelbare tiltak. En oppdatering og levetidsforlengelse av to til fire Lynx-helikoptre er akkurat nå til vurdering. Jeg har videre tatt initiativ til å klarlegge hva som eventuelt kunne være alternativet til NH90, dersom vi kommer i en situasjon der vi må konstatere at leverandøren ikke er i stand til å levere i henhold til kontrakten. På denne bakgrunn har jeg gitt Forsvaret i oppdrag å undersøke muligheten for å få levert maritime helikoptre av typen SikorskySeahawk. Jeg har også bedt om en utredning om operative konsekvenser av å anskaffe et alternativt helikopter, ettersom både våre fregatter og våre kystvaktfartøyer er nøye tilpasset NH90. Denne uken er statssekretær Roger Ingebrigtsen i USA, der han blant annet har samtaler med produsenten av Seahawk.

Jeg kan derfor forsikre representanten Ellingsen om at jeg arbeider aktivt med å sikre en optimal maritim helikopterkapasitet for Norge, og at jeg også i det følgende vil holde Stortinget informert om utviklingen på dette feltet.