Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1863 (2011-2012)
Innlevert: 03.09.2012
Sendt: 04.09.2012
Besvart: 28.09.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Olje- og energiministeren har flere ganger kommunisert et ønske om å øke norsk eksport av gass til Europa. Det støtter FrP. Samtidig har dagens regjering i praksis gjort det forbudt for Statkraft, statens egen kraftselskap, å investere i flere gasskraftverk i Europa. Dermed sender man signal om at vi gjerne selger norsk gass, men selv ikke tror på den til kraftformål.
Vil statsråden ta initiativ til at Statkraft kan engasjere seg i økt bruk av norsk gass i utlandet?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Årlig produseres det drøyt 100 milliarder kubikkmeter gass på norsk kontinentalsokkel. Gassproduksjonen kan forventes å øke noe det neste tiåret. Vårt beste anslag for gassproduksjonen i 2020 er mellom 105-130 milliarder kubikkmeter.

Salg av naturgass fra norsk sokkel bidrar til viktig verdiskaping for landet. Det bidrar også til trygghet for energileveransene hos kjøperne i Europa. Naturgass vil spille en viktig rolle i den globale og europeiske energiforsyningen på lang sikt. Ved å bruke gass framfor kull i kraftproduksjonen kan en oppnå store utslippsreduksjoner. Dette er viktige budskap jeg formidler i alle mine samtaler med våre partnere i Europa.

Departementet bidrar på flere områder for å legge til rette for høy norsk eksport av gass til Europa også framover. Dette gjør vi gjennom å videreføre et effektivt rammeverk for næringen, ved å ha en effektiv saksbehandling av utbyggings søknader og gjennom å bidra til aktiv utforskning av prospektivt areal. Departementet

gjennomfører også åpningsprosesser for havområdene ved Jan Mayen og i den sørøstlige del av norsk del av Barentshavet.

Avsetning av norsk gass er et rent kommersielt anliggende, og hvert enkelt selskap er ansvarlig for å markedsføre og selge sin egen gass.

Statens eierskap i Statkraft er ikke begrunnet i sektorpolitiske hensyn men i bedriftsøkonomisk verdiskaping. Spørsmål knyttet til statens eierskap i Statkraft, inklusive selskapets strategi, tilligger nærings- og handelsministeren.