Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1956 (2011-2012)
Innlevert: 18.09.2012
Sendt: 18.09.2012
Besvart: 21.09.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): VG omtaler i dag (18.9) en gutt som får formuesskatt på erstatningsbeløpet han har mottatt etter å ha fått en alvorlig hjerneskade. Erstatningsbeløpet skulle gå til hjelpemidler og nødvendig helsehjelp. Gutten trenger tilsyn, stell og trening hele døgnet.
Ser statsråden det som rimelig at denne type erstatninger faller inn under og inkluderes i grunnlaget for formuesbeskatning?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Personer som fyller 21 år eller mindre i inntektsåret, og som har fått engangserstatning for personskade etter reglene i skadeserstatningsloven kapittel 3, er fritatt for formuesskatt på erstatningsbeløpet. Forutsetningen er at personskaden har ført til minst 50 prosent nedsatt ervervsevne. Dette fritaket ble fremmet av Bondevik II-regjeringen i Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) og var en lovfesting av den tidligere lempningspraksis som fulgte av Skattedirektoratets retningslinjer. Hensynet bak lempningsreglene er den belastende situasjonen disse barna og familien er i, og at det således anses som uforholdsmessig tyngende å fastholde hele skatten for denne gruppen skattytere.

Skatteetatens lempningspraksis omfattet også skatt på formue av engangserstatning til barn for tap av forsørger. Etter forslag fra Regjeringen Stoltenberg II ble fritaket fra og med inntektsåret 2007 utvidet til erstatningsbeløp for skattyter som fyller 21 år eller mindre i inntektsåret, og som har fått engangserstatning for tap av forsørger etter skadeserstatningsloven kapittel 3, jf. Ot. Prp. nr. 1 (2006-2007)

Engangsutbetaling som ikke knytter seg til skadevolders ansvarsforsikring, men der barnet har mottatt en på forhånd avtalt engangs forsikringssum fra forsikringsselskap i henhold til forsikringsavtale med barnet som forsikringstaker/begunstiget og som gjelder ved uførhet, er ikke omfattet av fritaket.

Denne forskjellsbehandlingen mellom erstatnings- og forsikringsutbetaling er ikke godt begrunnet etter min mening. Som jeg allerede har varslet i media vil jeg derfor forberede en lovendring som kan gi likebehandling av forsikring og erstatning i disse tilfellene. Jeg tar sikte på å fremme forslag om lovendring så snart som mulig, fortrinnsvis i løpet av høsten, med virkning for inntektsåret 2012.