Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1978 (2011-2012)
Innlevert: 20.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 05.10.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ved utbygningen av vannkraft i kvænangsboten og videre innover vidda ble det bygget en vei-tunell, og det står i konsesjonskravene at tunnelen skal være åpen for allmenn ferdsel. Nå er vei-tunellen stengt og hindrer allmenn ferdsel.
Hva vil statsråden gjøre for å få åpnet tunellen slik at konsesjonskravene blir oppfylt?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Konsesjon ble gitt til byggingen av Kvænangen kraftverk 15. mai 1964. Post 9 i vilkårene sier at "veier, bruer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal stilles til fri avbenyttelse for almenheten, for så vidt departementet finner at dette kan skje uten vesentlige ulemper for anlegget".

I konsesjon for Lassejavre kraftverk av 8. august 1975 sier post 8 i vilkårene at "veger, bruer og kaier som konsesjonæren anlegger skal kunne benyttes av almenheten med mindre departementet treffer en annen bestemmelse".

Siden 1975 har det vært ulike restriksjoner fastsatt for bruk av anleggsveien, restriksjoner som både tar hensyn til ulempene for reindriftsnæringen og til allmennhetens ønske om å få tilgang til fjellområdene.

Etter anmodning fra Kvænangen kommune fattet NVE vedtak 4. juli 2011 om at bommen skal flyttes fra tunnelen til Lassajavri. Vedtaket ble påklaget av Reinbeitedistrikt 34 Abborassa ved brev av 26. juli 2011 til Olje- og energidepartementet. Klagesaken er fortsatt til vurdering i NVE. Jeg har imidlertid etterlyst denne saken fra direktoratet. Jeg kan derfor ikke nå gå nærmere inn på hvordan departementet kommer til å vurdere saken.