Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:2 (2012-2013)
Innlevert: 01.10.2012
Sendt: 02.10.2012
Besvart: 09.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er status for utredningen om å innføre en sertifiseringsordning for norske lærere, og kan statsråden garantere at Stortinget blir forelagt en sak om sertifisering av lærere senest vårsesjonen 2013?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at spørsmålet om en sertifiseringsordning for norske lærere har vært drøftet flere ganger i Stortinget de siste årene.
I St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren: Rollen og utdanningen ble følgende stadfestet:
«Departementet vurderer på lengre sikt å innføre krav om sertifisering/autorisasjon/yrkesgodkjenning – heretter referert til som sertifisering – for nye lærere. Sertifisering vil være en videreføring av veiledning av nyutdannede lærere. (...) Å innføre sertifisering for nyutdannede lærere på nasjonalt nivå er en omfattende og kostnadskrevende prosess som må utredes nærmere. Departementet vil invitere sentrale samarbeidspartnere til å delta i en slik utredning.»
En samlet Kirke-, utdannings- og forskningskomite uttrykte sin støtte til en slik prosess i Innst. S. nr. 185 (2008–2009):
«Komiteen merker seg omtalen i meldingen av en mulig sertifiseringsordning for nyutdannede lærere, og viser til at flere land har en slik ordning. Komiteen er positiv til at dette utredes nærmere, og imøteser en egen sak til Stortinget om dette.«
Også ved senere anledninger har dette spørsmålet vært drøftet - bl.a. i Innst. 27 S (2010–2011), hvor regjeringspartiene står bak følgende merknad:
"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at å innføre en godkjenningsordning for norske lærere er en omfattende og kostnadskrevende prosess som departementet kommer tilbake til på et seinere tidspunkt, og mener at dette er riktig."
I likhet med øvrige partier har Venstre lenge vært positive og ønsket en norsk sertifiseringsordning for lærere - bl.a. inspirert av ordninger man har i California, Irland og Sverige. Imidlertid må en slik ordning tilpasses norske forhold. I denne forbindelse er det nødvendig med en nærmere utredning, hvor blant annet partene i skolesektoren får bidra.
I og med at en slik utredning svært lenge har vært varslet - og presumptivt vært arbeidet med i departementet - etterlyser undertegnede en konkret fremdriftsplan for når Stortinget kan bli forelagt en sak, i tråd med det en samlet Kirke, -utdannings og forskningskomite tidligere har lagt til grunn. En slik sak bør legges frem for Stortinget og ferdigbehandles senest vårsesjonen 2013.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er svært opptatt av å sikre at norske elever skal få undervisning av dyktige lærere. Derfor har vi reformert lærerutdanningene. Første studentkull i de nye grunnskolelærerutdanningene har startet på sitt tredje studieår, og i høst er rammene for de nye lærerutdanningene for trinnene 8-13 ute på høring. Faglig styrke og bedre samarbeid med praksisfeltet kjennetegner de nye lærerutdanningene. Parallelt med dette skjerper vi kravet til den formelle faglige kompetansen lærere må ha for å undervise på de ulike trinnene.

Veiledningsordningen for nyutdannede lærere har hatt en positiv utvikling de siste årene. Flere lærere får veiledning, og veilederne har i større grad enn tidligere formell kompetanse. Videreutdanningstilbudet for lærere har god oppslutning, og samarbeidet mellom partene fungerer etter intensjonen.

Gjennom partnerskapet i Gnist arbeider vi helhetlig og i fellesskap med utvikling av lærerprofesjonen, hvor vi blant annet også ser på eventuell sertifisering. I juni 2012 gjennomførte Gnist et seminar med representanter fra Sverige og Skottland om en formell godkjenningsordning for lærere. Jeg følger nøye med på den svenske prosessen, som viser seg å være relativt krevende, og der innføring er utsatt til desember 2013. Den svenske ordningen inkluderer mange elementer i sitt system, blant annet veiledning av nyutdannede og videreutdanning. Noen av elementene som svenskene ønsker å legge inn i det totale systemet for sertifisering, har vi allerede gode systemer for.

En eventuell godkjenningsordning er en begrenset del av den brede satsingen på lærerprofesjonen. Partnerskapet i Gnist vil fortsatt ha en vid innfallsvinkel til hele dette feltet. Min oppmerksomhet vil kontinuerlig være rettet mot kvalitet i yrket, status og rekruttering.

På bakgrunn av de erfaringene som gjøres i Sverige, og det videre arbeidet med lærerprofesjonen i partnerskapet i Gnist, vil jeg komme tilbake til Stortinget med min vurdering.