Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:37 (2012-2013)
Innlevert: 04.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 12.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hva er forskjellen på et offer som ble berørt av tragedien den 22. juli og et annet voldsoffer når det gjelder avkorting av saker som faller under trygdeordningen?

Begrunnelse

Jeg registrerer at det har oppstått tydelig forskjellsbehandling i forhold til voldsofre som ble rammet den 22. juli 2011 og voldsofre både før og etter denne datoen.
Dette gir seg utslag på forskjellige områder, både i forhold til prinsippet om tilbakevirkende kraft, gravferdstøtte og avkortninger av erstatninger. Voldsofre generelt får avkorting av erstatninger i saker som faller under trygdeordningen, men dette er ikke tilfelle for 22. juli-ofre. Vårt synspunkt er at ingen skal få avkorting av erstatningen i slike tilfeller, voldsofre skal behandles mest mulig likt uansett hvor og når skaden ble påført.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det gjøres ingen forskjell ved utbetaling av voldsoffererstatning til ofre etter terrorhandlingene 22. juli 2011 og andre voldsofre. Voldsoffererstatningsloven gjelder likt for alle voldsofre som er blitt utsatt for vold i en gitt periode.

Det følger av voldsoffererstatningsloven § 10 at det ved utmålingen av voldsoffererstatning gjøres fullt fradrag for trygdeytelser og andre ytelser offeret er berettiget til som følge av skaden. Tilsvarende regel finnes i voldsoffererstatningsforskriften. Dette er begrunnet med at offeret ikke skal få erstattet samme tap to ganger. Regelen gjelder likt for alle som har krav på voldsoffererstatning, det vil si både ofre etter terrorhandlingene og andre voldsofre.

Etterlatte til voldsofre kan få erstatning for gravferdsutgifter i medhold av voldsoffererstatningsloven § 7 andre ledd. Regjeringen opprettet i juli 2011 en ordning for dekning av gravferdsutgifter til terrorofrene. Ordningen var begrunnet i at mange unge mennesker samtidig mistet livet i et angrep mot Norge som nasjon. Det offisielle Norge deltok i begravelsene og minnestundene for ofrene, og arrangementene ble omfattende. Mange av familiene hadde ikke økonomi til å dekke utgiftene, og regjeringen ønsket å finne en løsning slik at disse raskt skulle få dekket kostnadene ved gravferdene. Ordningen ble administrert av Kulturdepartementet, og utbetalingene kommer til fradrag ved utmåling av voldsoffererstatning til de etterlatte.