Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:133 (2012-2013)
Innlevert: 19.10.2012
Sendt: 22.10.2012
Besvart: 29.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Alle selskaper som er registrert som BA-selskaper plikter å omregistrere seg til annen jur. enhet innen 01.01.2013 (jfr. ny samvirkelov). Dersom BA-foretakene ikke registreres som en annen legal organisasjonsform i løpet av 2012, vil Foretaksregisteret iverksette formelle skritt for tvangsoppløsning av foretakene.
Hva slags konsekvenser har dette for tinglysningsgebyr og dokumentavgift, og har myndighetene vurdert å foreta seg noe på vegne av de foretak som er nevnt nedenfor?

Begrunnelse

Dokumentavgift og tinglysningsgebyr inntrer ved tinglysning av dokumenter som overfører hjemmel til fast eiendom, jf. dokumentavgiftsloven § 6 og Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1. Dersom et BA-foretak overfører fast eiendom i forbindelse med omdanning, fusjon eller omregistrering oppstår spørsmålet om det skal betales dokumentavgift og tinglysningsgebyr av hjemmelsovergang til det nye selskapet. Det viser seg at svært mange BA-foretak eier fast eiendom. Pr. i dag er det, ifølge Proff-forvalt, 1617 BA-selskaper med NACE-kode 68 (relatert til eiendom). En stor andel av disse selskapene oppfyller ikke vilkårene for omdanning til samvirkeforetak fordi de reelt sett ikke er samvirkeforetak, men f.eks. aksjeselskap.
Fusjon, fisjon og omdanning etter selskapsrettslige regler som bygger på kontinuitetsbetraktninger anses ikke å innebære en hjemmelsoverføring, jf. Justis- og politidepartementets rundskriv G 06/2005. Således vil en omdanning av et BA-foretak til SA - som gjennomføres basert på selskapsrettslige kontinuitetsregler hjemlet i samvirkeloven - kunne overføre hjemmel til fast eiendom uten at det utløses en plikt til å svare dokumentavgift og tinglysingsgebyr, men slik at dette kun gjelder for de BA-er som i realiteten driver som samvirkeforetak.
Spørsmålet er derfor om det foreligger hjemmel for fritak for dokumentavgift og tinglysningsgebyr ved overgang fra BA til en annen organisasjonsform enn SA, f.eks. ved omdanning til AS, eller om det for disse utløses en plikt til å svare dokumentavgift og tinglysningsgebyr. En omdanning av BA-foretak direkte til AS vil måtte gjennomføres etter aksjelovens kap. 2 om stiftelse ved tingsinnskudd eller kap. 10 om tingsinnskudd i eksisterende selskap. En slik transaksjon anses ikke gjennomført basert på selskapsrettslige kontinuitetsregler (selv om omdanning kan skje med skattemessig kontinuitet), og vil etter det vi kan se medføre at overføring av hjemmel til fast eiendom vil utløse en plikt til å utrede dokumentavgift og tinglysingsgebyr. Et slikt syn følger også av Kartverkets bok. Fordi BA-er må endre organisasjonsform innen 31.12.12, dvs. ikke bare de som rammes av den nye samvirkeloven, men også de øvrige, vil dette slå urimelig ut for de BA-er som ikke er samvirkeforetak, ettersom disse da må betale dokumentavgift ved omdanningen, mens BA-er som skal bli SA slipper. Det fremstår som uheldig at Foretaksregisteret legger opp til at BA-formen også skal fjernes for BA som ikke kan bli SA. Her synes det som om man benytter samvirkelovens overgangsregler som "brekkstang" for også å tvinge BA-er som ikke kan bli SA ut av BA-formen ved en tvungen omdannelse som for disse utløser dokumentavgift. Dette er tilfellet for svært mange av dagens BA-er og en tvungen omdanning vil for disse få store økonomiske konsekvenser ved at det må betales store beløp i dokumentavgift. Dette vil i så fall være en stor likviditetsmessig belastning for disse selskapene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Dokumentavgift skal betales ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, jf. Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1. Om det foreligger hjemmelsoverføring, hører under tinglysingsmyndigheten å avgjøre. Avgjørelsen kan ankes til lagmannsretten, jf. tinglysingsloven § 3. For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken skal det normalt betales tinglysingsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 21.

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et rundskriv – G-06/2005 – om den tinglysingsmessige framgangsmåten når fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning. Der framgår at det ikke skal betales tinglysingsgebyr og dokumentavgift når fast eiendom overføres som ledd i fisjoner, fusjoner og omdanninger i henhold til lovregler som bygger på kontinuitetsbetraktninger. Avgiftsrettlig foreligger da ingen hjemmelsoverføring, og det blir dermed ingen plikt til å betale tinglysingsgebyr eller dokumentavgift.

Hvorvidt det skal betales dokumentavgift og tinglysingsgebyr, beror dermed på om omdanningen blir ansett som hjemmelsoverføring eller ikke. Dette er både et selskapsrettslig og tinglysingsrettslig spørsmål, som i enkeltsaker blir opptil Statens kartverk og ev. lagmannsretten å vurdere.

Jeg ser det som uaktuelt, i dokumentavgiftsregelverket, å innføre fritak for dokumentavgift når fast eiendom blir overført i forbindelse med omdanning, dvs. i tilfeller hvor det ikke foreligger selskapsrettslig kontinuitet. Ethvert fritak for dokumentavgift er egnet til å uthule avgiften. Dertil kommer at fritak skaper merarbeid og usikkerhet blant de avgiftspliktige, så vel som for avgiftsmyndighetene, foruten at risikoen for feilpraktisering og forskjellsbehandling øker. Jeg viser også til EØS-avtalens forbud mot konkurransevridende statsstøtte, og at det finnes flere eksempler på at ESA ikke har akseptert fritak for særavgifter. Skulle ESA underkjenne støtte ved slike omdanninger, vil dette innebære krav om at støtten tilbakebetales. Dette vil i så fall kunne få betydelige konsekvenser for de selskaper det gjelder.