Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:275 (2012-2013)
Innlevert: 15.11.2012
Sendt: 16.11.2012
Besvart: 22.11.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): MJK har i dag to lokaliteter, Bergen og Ramsund i Nordland fylke. Et gjennomgående prinsipp i Norge er at lokalisering ofte fører til stort politisk engasjement og politisk vedtak.
Kan jeg derfor be statsråden orientere meg om når Stortinget vedtok at den operative delen av MJK skulle flyttes til Bergen, siden Ramsund i dag kun fremstår som en treningsfasilitet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 16. november 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om Marinejegerkommandoen.

Ramsund orlogsstasjon er sentral i ivaretakelsen av militær understøttelse av Sjøforsvaret i Nord-Norge. Som oppfølging av Stortingets behandling av Innst. S. nr. 318 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008), er Marinejegerkommandoen lokalisert til både Ramsund og Haakonsvern.

I denne langtidsproposisjonen angis det i punkt 7.6.2, Lokalisering av Marinejegerkommandoen, at:

”Marinejegerkommandoen videreføres med justert og styrket organisasjon lokalisert til Ramsund orlogsstasjon, med en enhet for styrkeproduksjon, trening og øving av maritime spesialstyrker, og til Haakonsvern orlogsstasjon.”

I innstillingen til proposisjonen bemerket en samlet forsvarskomite at den noterte seg dette og la til at ”komiteen går i den forbindelse ut fra at avdelingsledelse knyttet til utdanning og trening blir videreført ved Ramsund orlogsstasjon.”

Dette er blant annet fulgt opp gjennom Prop. 1 S (2010-2011) der Stortinget ble informert om at:

”Marinejegerkommandoen organiseres med ledelse og innsatsstyrker lokalisert til Haakonsvern. Avdelingen for styrkeproduksjon med tilhørende stabs- og støtteelement videreføres i Ramsund.”

I Innst. 7 S (2010-2011) merket en samlet utenriks- og forsvarskomite seg blant annet at:

”Marinejegerkommandoen organiseres med ledelse og innsatsstyrker lokalisert til Haakonsvern.» Videre registrerte komiteen «at avdelingen for styrkeproduksjon med tilhørende stabs- og støtteelement videreføres i Ramsund.”

Som angitt i budsjettproposisjonen for 2013 har Forsvarsdepartementet gitt forsvarssjefen i oppdrag å vurdere fremtidig beredskap og tiltak i spesialstyrkene for å sikre best mulig operativ effekt av disse. Forsvarssjefen vil så snart som mulig legge frem en helhetlig anbefaling om spesialstyrkene. Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget om den videre utviklingen av spesialstyrkene.