Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:293 (2012-2013)
Innlevert: 19.11.2012
Sendt: 21.11.2012
Besvart: 23.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Høyre reduserer provenyet fra formueskatten i sitt alternative budsjettforslag.
Hvordan fordeler dette kuttet seg på skatteyterne i beløp og prosentandel i de to vanlige inndelingene av skatteyterne etter bruttoinntekt og nettoformue?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Høyre foreslår endringer i formuesskatten i sitt alternative budsjettforslag. Endringene består i å redusere satsen til 1 pst., øke bunnfradraget til 1 mill. kroner og gjeninnføre en aksjerabatt på 10 pst.

Provenytapet er anslått til 2,9 mrd. kroner påløpt og 2,3 mrd. kroner bokført i 2013 sammenlignet med Regjeringens forslag. I beregningen er det lagt til grunn at kun satsen for staten reduseres (i dag 0,4 pst.), og at det skal innføres en rabatt ved formuesverdsettingen av de samme formuesobjektene som ble gitt en slik rabatt for inntektsåret 2007. Det understrekes at provenyvirkningene av å gjeninnføre en rabatt ved formuesverdsettingen av aksjer mv. er svært usikker. Dette skyldes blant annet at svingninger i aksjekurser gjør det svært vanskelig å anslå privatpersoners samlede aksjeformue.

Tabell 1 og 2 viser endring i skatt, både i beløp og prosent, fordelt på hhv. bruttoinntekt og nettoformue med Høyres forslag til endringer i formuesskatten.Tabell 1 Fordelingsvirkninger av Høyres forslag til endringer i formuesskatten. Endring i skatt og andel av samlet skattelettelse, sammenlignet med Regjeringens forslag for 2013, fordelt etter bruttoinntekt

Bruttoinntekt. Tusen kroner Antall Gjennomsnittlig skatt med Regjeringens forslag. Kroner Endring i skatt. Mill. kroner Gjennomsnittlig endring i skatt. Kroner Gjennomsnittlig endring i skatt. Prosent Andel av samlet skattelettelse. Prosent

0 - 150 572 000 4 100 -80 -100 -3,4 2,8

150 - 200 331 500 11 900 -70 -200 -1,8 2,5

200 - 250 383 300 24 200 -100 -300 -1,1 3,6

250 - 300 368 500 42 600 -130 -300 -0,8 4,3

300 - 350 354 200 62 500 -130 -400 -0,6 4,6

350 - 400 362 200 81 300 -140 -400 -0,5 4,7

400 - 450 354 800 98 700 -140 -400 -0,4 4,7

450 - 500 309 200 115 700 -130 -400 -0,4 4,5

500 - 600 433 500 142 400 -230 -500 -0,4 8,0

600 - 750 303 300 193 500 -270 -900 -0,5 9,2

750 - 1000 192 200 274 700 -280 -1 400 -0,5 9,4

1000 - 2000 137 000 465 600 -510 -3 700 -0,8 17,2

2000 - 3000 13 500 948 900 -200 -14 800 -1,6 6,8

3000 og over 8 600 2 384 200 -530 -61 900 -2,6 18,0

I ALT 4 123 900 102 800 -2 940 -700 -0,7 100,0

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 2 Fordelingsvirkninger av Høyres forslag til endringer i formuesskatten. Endring i skatt og andel av samlet skattelettelse, sammenlignet med Regjeringens forslag for 2013, fordelt etter nettoformue

Nettoformue. Kroner Antall Gjennomsnittlig skatt med Regjeringens forslag. Kroner Endring i skatt. Mill. kroner Gjennomsnittlig endring i skatt. Kroner Gjennomsnittlig endring i skatt. Prosent Andel av samlet skattelettelse. Prosent

Negativ 1 594 100 110 400 0 0 0,0 0,0

0 - 500 000 1 435 500 59 900 -20 0 0,0 0,6

500 000 - 1 mill. 506 200 94 700 -90 -200 -0,2 2,9

1 mill. - 5 mill. 536 000 149 600 -1 200 -2 200 -1,5 40,9

5 mill. - 10 mill. 32 400 388 400 -330 -10 100 -2,6 11,1

10 mill. - 50 mill. 17 100 749 400 -530 -31 300 -4,2 18,1

50 mill. - 100 mill. 1 500 1 711 400 -180 -117 000 -6,8 6,0

Over 100 mill. 1 000 6 067 800 -600 -616 800 -10,2 20,3

I ALT 4 123 900 102 800 -2 940 -700 -0,7 100,0

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2010. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2013. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format