Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:357 (2012-2013)
Innlevert: 28.11.2012
Sendt: 28.11.2012
Besvart: 05.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Bekymrer statsråden seg for informasjon om at enkeltledere i politiet har etablert en kultur overfor ansatte som de opplever som trakassering, mobbing og utstøtelse, og at POD over lengre tid ser ut til å ha latt dette pågå?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på Dokument nr. 15:295 (2012-2013) om fryktkultur i ulike politidistrikt. Statsråden går et stykke utenom problemstillingen som reises. Jeg tillater meg derfor å gjenta det, men presisere det noe nærmere. Jeg registrerer at POD overfor statsråden uttaler at de " at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at det eksisterer en «fryktkultur» i politi- og lensmannsetaten." Mitt inntrykk er at ansatte i politiet ikke kjenner seg igjen i den holdningen POD har inntatt utad når PODs ulike representanter har svart og statsråden har bygd sine svar på dette. Det vises videre i statsrådens svar til ulike nasjonale undersøkelser som beskriver en situasjon hvor det meste tydeligvis er bra. Fryktkulturer er sjeldent "nasjonalt" påviselige, men etableres svært så lokalt i ulike organisasjoner. Det finnes et vell av teknikker for enkeltledere til å legge lokk over kritikk og å få stemmer til å forstumme i enhver organisasjon eller bedrift. Det koster enkeltpersoner mye å varsle, det være seg om korrupsjon i et vannverk, mobbing i LO eller annet. POD har i lengre tid fått informasjon om betydelige samarbeidsproblemer, trakassering og utstøtelse i et navngitt politidistrikt, knyttet til en navngitt politileder. Undertegnede er kjent med at flere politidirektører har vært inne i bildet og at forholdene som beskrives er grove.
Undertegnede skal selvfølgelig ikke legge skjul på at saker som oftest har flere sider, men har fått det helt klare inntrykk at dette også er en sak som POD tidvis har tatt svært alvorlig på bakgrunn av sakens natur. Statsråden sier i sitt svar at hun "holdes løpende orientert også om arbeidsmiljømessige forhold i politi- og lensmannsetaten". I den grad statsråden ikke har blitt orientert om situasjonen i spesielle enkeltdistrikt kunne det være en ide å få det, da det kanskje er forutsetningen for det "styrkede lederfokuset" og "åpenhetskuluren" som norsk politi trenger fremover.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil innledningsvis slå fast at jeg tar henvendelser om trakassering, mobbing og utstøtelse meget alvorlig, og følger situasjonen på arbeidsmiljøområdet i politiet nøye.

I mitt svarbrev av 27. november 2012 orienterte jeg blant annet om de systemene som er etablert i politi- og lensmannsetaten som skal fange opp eventuelle arbeidsmiljøproblemer. I tillegg orienterte jeg om at det er etablert retningslinjer for varsling i politi- og lensmannsetaten, og en varslingsplakat. Varsling innebærer at man sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Uten å kommentere enkeltsaker vil jeg understreke at kritikkverdige forhold på arbeidsplassen må adresseres. Jeg ønsker også å videreutvikle varslingsordningen i etaten.