Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:416 (2012-2013)
Innlevert: 06.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Sju kraftselskaper planla å bygge havvindmøller betegnet Havsul I. Nå har eierne fått nok etter at de har tapt 200 mill. kr, og prosjektet er skrinlagt. I statsbudsjettet for 2011 var det avsatt 10 mill. kr som skulle brukes til: "Konsekvensutredninger for å identifisere egnede arealer for vindkraft i norske havområder".
Hvordan har progresjonen for bruk av denne budsjettposten utviklet seg, og finns det en ferdig rapport som viser hvor havvindanlegg i norsk sektor best kan anlegges?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet har lenge hevdet at bygging av vindmølleparker i storskala neppe er aktuelt i Norge. Den produserte strømmen vil fra havvindmøller være så dyr at det ville være svært vanskelig å få positive driftsresultater fra vindparker til havs. Fremskrittspartiet mener at el-sertifikater sannsynlig vil bli tildelt eierne av vannkraftanlegg.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen la i juni 2009 fram en nasjonal strategi og forslag til en ny lov om fornybar energi til havs (havenergiloven), jf. Ot.prp. nr. 107 (2008-2009). Lovforslaget måtte etter forretningsordenen legges fram på ny i Prop. 8L før det ble vedtatt av Stortinget i mars 2010. Proposisjonen peker ut retningen for et langsiktig arbeid med sikte på å utvikle havbasert fornybar energi i Norge.

Etter at loven ble lagt fram har en direktoratsgruppe, ledet av NVE, lagt fram en rapport som pekte ut 15 områder som kan være egnet for utbygging av havbasert vindkraft. I både 2011 og 2012 ble det bevilget 10 mill. kroner slik at NVE kunne gjennomføre strategiske konsekvensutredninger av de 15 områdene. NVEs rapport er under ferdigstillelse og vil bli overlevert departementet i nær framtid. Jeg tar sikte på å sende saken på høring rett over nyttår.

Slik det er redegjort for i Prop. 1S (2012-2013) vil departementet i 2013 videreutvikle rammeverket for fornybar energi til havs, og følge opp de strategiske konsekvensutredningene med sikte på utlysing av områder slik at vindkraftaktører kan søke om konsesjon til utbygging. Grunnlaget for utbygging vil være markedsprisen for kraft og inntekter fra elsertifikater. Det er derfor viktig med teknologiutvikling for å redusere kostnadene og gjøre havvind mer konkurransedyktig. Regjeringen viderefører satsingen på FoU gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.