Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:590 (2012-2013)
Innlevert: 02.01.2013
Sendt: 02.01.2013
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 07.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Hvor mange norske alderspensjonister/uførepensjonister/unge uføre finnes det globalt og for hvert enkelt land, og hvor mye utbetaler Norge i samlet pensjon/uførepensjon i de enkelte land?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Enkelte pensjonister velger å tilbringe hele eller deler av pensjonisttilværelsen i utlandet. Dette gjelder både norske statsborgere som har tilbrakt hele sitt yrkesaktive liv i Norge, og utenlandske statsborgere som har opptjent rett til delpensjoner i folketrygden gjennom arbeid og opphold i Norge.

Det må innledningsvis bemerkes at personer som tilbringer maksimalt 12 måneder i utlandet, eller maksimalt 6 måneder per år i to eller flere påfølgende år, beholder sitt pliktige medlemskap i folketrygden, og de regnes dermed ikke som utflyttet i folketrygdlovens forstand. Det foreligger følgelig ingen oversikt over pensjonister i denne kategorien.

For personer som har lengre opphold i utlandet enn beskrevet over, er det anslått at det i 2012 ble utbetalt om lag 3,3 milliarder kroner til totalt 37 490 alderspensjonister, og 1,5 milliarder kroner til totalt 9 787 uførepensjonister.

Vedlagt følger en oversikt over antall alders- og uførepensjonister og gjennomsnittlig årlig pensjon fordelt på land. Dataene er hentet fra www.nav.no. Tabellen over alderspensjon viser de 20 største bostedslandene og tabellen over uførepensjon viser de 15 største bostedslandene. Av hensyn til personvernet offentliggjør ikke Arbeids- og velferdsetaten tall for land hvor det bor relativt få pensjonister. For ordens skyld inkluderes også en liste over alderspensjonistenes statsborgerskap. Som det fremgår, er drøyt halvparten av alderspensjonistene i utlandet norske statsborgere.

Representanten Svendsen spør særskilt om unge uføre. Uførepensjon beregnet etter de reglene som gjelder for personer som blir uføre før fylte 26 år, har så sterkt preg av å være en sosialytelse at den ikke tillates utbetalt etter utflytting fra Norge. Personer i denne gruppen kan imidlertid, på ordinære vilkår, også etter utflytting motta den pensjonen de reelt har opptjent. Det føres imidlertid ingen særskilt statistikk over disse pensjonistene. De inngår derfor i oversikten over uførepensjonister i vedlegget.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format