Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:664 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 29.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Drammens Tidende har i dag, onsdag 16. januar 2013, et oppslag om manglende kapasitet på togene mellom Drammen og Oslo, slik at mange passasjerer må stå, eller rett og slett ikke kommer med.
Kan samferdselsministeren si noe om mulighetene for å øke kapasiteten på togene på kort og litt lengre sikt, slik at det blir bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel?

Begrunnelse

Jeg er selv daglig togpendler mellom Drammen og Oslo og har registrert det problemet Drammens Tidende tar opp, med at det er for liten kapasitet på mange av togene. Mange passasjerer er henvist til ståplass. Det er et problem, både sikkerhetsmessig og komfortmessig. Problemet har blitt mer merkbart etter ruteomleggingen fra 9. desember 2012, men har egentlig vært merkbart lenger enn det. Om det betyr at flere tar toget og lar bilen stå, vet jeg ikke, men det er i så fall en positiv utvikling som bør tas godt vare på, både på kort og lang sikt.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Responsen fra de reisende på den nye ruteplanen har vært mer umiddelbar og kraftigere enn det som var forventet. Responsen i seg selv er positiv og det viser at omleggingen av ruteplanen var ønsket av de reisende. Dessverre har den store etterspørselen skapt kapasitetsutfordringer i innkjøringsfasen av ruteplanen. Jeg har derfor forståelse for at de reisende dermed ikke opplever omleggingen som kun positiv, og ønsker økt kapasitet for sine togavganger.
På kort sikt vil tiltaket for å møte etterspørselen i stor grad dreie seg om en omdisponering innenfor NSBs tilgjengelige togpark og bruk av busser der kapasitetsmangelen er mest kritisk. Selskapet besluttet den 22.1.2013 å iverksette flere strakstiltak som innebærer følgende:

L14 Kongsvinger – Asker:

- Direktebuss fra Sørumsand til Oslo S i tillegg til tog klokken 07.28.
- Direktebuss fra Fetsund til Oslo S i tillegg til tog klokken 07.36.
- Disse bussene settes inn på hverdager fra onsdag 23. januar.

Senest fra mandag 28. januar øker NSB kapasiteten i følgende tog:

- Økt kapasitet på strekningen Lillestrøm-Asker i tog med avgang fra Lillestrøm klokken 07.46
- Økt kapasitet mellom Asker og Lillestrøm i tog med avgang fra Asker 15.40, fra Oslo S 16.04.

L13 Drammen - Dal:

- Økt kapasitet i avgang klokken 06.35 fra Drammen.
- Økt kapasitet i avgang klokken 07.05 fra Drammen.
- Økt kapasitet i avgang klokken 07.25 fra Dal.
- Fra Oslo S blir det dobbeltsett i en av avgangene mot Dal enten klokken 15:44 eller klokken 16.44. Denne vurderingen gjøres av NSB onsdag 23. januar.

Utover disse tiltakene vil NSB fortløpende vurdere ytterligere kapasitetstiltak og tilpasninger. På noe lengre sikt vil det at NSB får levert ytterligere nye tog fra en totalbestilling på 66 tog bidra til å bedre situasjonen. De nye togene skal settes inn på strekningene Drammen – Dal og Asker – Kongsvinger. Utfordringene det vises til i spørsmålet på strekningen Drammen – Oslo vil i følge NSB i stor grad løses ved at selskapet forserer innfasingen av de nye togene i trafikk på strekningen Drammen - Dal. Dette gir mulighet til å øke togstørrelsene og de frigjør tog som kan benyttes på andre avganger.
På lengre sikt vil økningen i antall tilbudte seter være knyttet til forbedringer i togtilbudet som muliggjøres som følge av investeringer i ny infrastruktur. Dette vil SD komme tilbake til når regjeringen skal legge frem Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023 i løpet av våren.