Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:682 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 18.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil olje- og energiministeren sørge for at Stortinget får presentert ulike lønnsomhetsmodeller basert på ulike fremtidige gasspriser når departementet eventuelt legger en proposisjon om utbygging av feltet Aasta Hansteen frem for Stortinget?

Begrunnelse

Aasta Hansteen-feltet, tidligere kalt Luva, er et middelsstort gassfelt med små mengder assosiert kondensat, som ligger i Norskehavet nær 280 km vest av Meløy på Helgeland, og 140 km nord for Norne. Feltet ligger utenfor Eggakanten på nær 1300 m havdyp, og består av tre nærliggende strukturer, hovedstrukturen Luva, og de mindre strukturene Haklang og Snefrid Sør. Utvinnbare petroleumsressurser i Aasta Hansteen-feltet er til sammen beregnet til 47 GSm3 gass og 0,8 GSm3 kondensat.
I en rapporten "Utbygging og drift av Aasta Hansteen, samfunnsmessige konsekvenser" av Agenda Kaupang, bestilt av Statoil, kommer det frem at nåverdien av framtidige inntekter og kostnader er beregnet til 13,4 milliarder 2011-kr inklusive avgifter. Etter vanlige beregningskriterier er dermed utbygging av Aasta Hansteen klart samfunnsmessig lønnsomt.
Det som ikke fremkommer like klart, er hvordan usikkerheten i gassprisen vil påvirke lønnsomheten i prosjektet. Siden de forventede gassprisene i Europa er svært usikre i feltets levetid, er det viktig at Stortinget får et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å forstå risikoen som ligger i sikkerheten i gassprisene på dette, og andre prosjekter som skal behandles av Stortinget.
En lav gasspris i årene som kommer kan gjøre prosjektet betydelig mindre lønnsomt, og med dagens kostnadsfordelingsnøkkel kan det bety store kostnader for fellesskapet, ressurser som har en stor alternativverdi.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Olje- og energidepartementet mottok plan for utbygging og drift (PUD) av Aasta Hansteen-feltet 8. januar 2013, og jeg tar sikte på å legge frem utbyggingsplanen for Stortinget i vårsesjonen.
I forbindelse med planlegging av utbyggingsprosjekter og utarbeidelse av plan for utbygging og drift gjennomfører rettighetshaverne en sensitivitetsanalyse av lønnsomheten til prosjektet. Slike sensitivitetsanalyser viser hvordan ulike endringer i relevante faktorer som for eksempel produksjonsvolum, olje- og gasspriser og utbyggings- og driftskostnader påvirker lønnsomheten til prosjektet.
Jeg vil i stortingsproposisjonen om utbygging av Aasta Hansteen-feltet omtale operatørens sensitivitetsanalyse for utbyggingen, herunder hvordan endringer i fremtidige gasspriser påvirker lønnsomheten til prosjektet.