Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:701 (2012-2013)
Innlevert: 22.01.2013
Sendt: 23.01.2013
Besvart: 28.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ansatte i en bedrift som gikk konkurs er sikret at feriepenger og lønn i oppsigelsestiden fra lønnsgarantifondet blir forskuttert via dagpengene. Nav ber de som er bosatt i Sverige om å fylle ut Nav 04-02.05, søknad om attest E-301/N-301 for overføring av dagpengerettigheter.
Kan overføring til den svenske A-kassan føre til at de da ikke får forskuttert pengene, eller at de vil få mindre i dagpenger enn om de var registrert som arbeidssøkere i Norge, og kan eventuelt en grensearbeider velge heller å søke dagpenger i Nav?

Begrunnelse

I det tilfelle jeg nå viser til er personen bosatt i Sverige, men han er norsk, og har alltid jobbet i Norge. Han ønsker derfor fortsatt å stå som arbeidssøker i Norge, selv om han har sin bolig i Sverige. Blanketten Nav ber han fylle ut (Nav 04-02.05 Søknad om attest E-301/N-301 til overføring av dagpengerettigheter) frykter han at ødelegger for forskuddet han har rett til via dagpenger inntil pengene fra lønnsgarantifondet blir utbetalt. Informasjonen han mottar fra Nav er motstridende og uklar, noe som er en ekstra belastning. Det er viktig for en som blir arbeidsledig å få klarhet i sine rettigheter, og om det har noen økonomisk betydning om pengene utbetales av A-kassan eller av Nav. Informasjonen på Nav sin nettside kan også virke uklar når det gjelder arbeidsledige grensearbeideres rett til selv å velge hvor vedkommende skal registrere seg som arbeidssøker.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Personer som har vært ansatt i en virksomhet som går konkurs i Norge, kan på vilkår som følger av lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnsgaranti ved konkurs mv., få dekning for utestående lønnskrav. Både behandlingen av konkursboet som sådan, og av de enkelte lønnskravene, kan være tidkrevende. Dermed kan det ta lang tid før lønnsgarantimidlene blir utbetalt. For å sikre den enkelte arbeidstakeren inntekt i perioden frem til utbetaling, er det etablert en ordning med forskuttering av lønnsgarantimidler i form av dagpenger fra Arbeids- og velferdsetaten. Ordningen er nærmere regulert i forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet, kapittel 2.
Grensearbeidere som har blitt helt arbeidsløse fra arbeid i Norge, og som under det siste arbeidsforholdet har vært bosatt i et annet EØS-land enn Norge, skal søke arbeidsløshetsytelser fra bosettingslandet. Dette følger av EU-trygdeforordningen, EC 883/2004, artikkel 65 nr. 2, som ble gjort gjeldende for Norge fom. 1. juni 2012. ”Grensearbeider” er iht. trygdeforordningen en person som har vært bosatt i et annet land enn arbeidslandet, og som har reist tilbake til bosettingslandet minst en gang i uken. Gitt at personen denne saken gjelder omfattes av denne definisjonen og er helt arbeidsløs, skal han motta dagpenger fra bosettingslandet, altså Sverige. Det betyr at det er riktig at dagpengerettighetene søkes overført til Sverige, slik han er bedt om. Det er fullt mulig å være registrert som arbeidssøker både i Norge og Sverige, selv om man bare kan få arbeidsløshetsytelser fra ett land.
Lønnsgarantimidler skal han likevel ha fra Norge, siden bedriften som gikk konkurs, var i Norge. Dette innebærer at forskutterte lønnsmidler i form av dagpenger, rimeligvis også må utbetales fra Norge. Arbeids- og velferdsdirektoratet, som også forvalter lønnsgarantiordningen, har opplyst at dette skal være gjeldende praksis.
Jeg har ikke anledning til å gå nærmere inn i den konkrete saken, men oppfordrer i stedet den enkelte om å ta kontakt med Arbeids- og velferdsetaten med ytterligere spørsmål.