Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:702 (2012-2013)
Innlevert: 22.01.2013
Sendt: 23.01.2013
Besvart: 31.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Utbyggingen av nye E18 i Østfold er delt inn i en rekke parseller. Planleggingen har vært lite helhetlig og denne klattvise utbyggingen fordyrer prosjektet betydelig.
Hva vil statsråden gjøre for å redusere kostnadene og øke effektiviteten ved bygging av ny vei?

Begrunnelse

Før byggingen av ny E18 kom i gang ble strekningen delt i ni ulike parseller. En rapport fra NTNU viser nå at denne klattvise utbyggingen gjør at kostnadene blir 20-30 prosent høyere enn nødvendig. Forskere fra Vista Analyse beregner det som svært lite kostnadseffektivt å splitte syv mil vei opp i ni parseller.
NTNU-rapporten peker på at entreprenørene hindres i å jobbe effektivt, og at det har blitt høyere priser enn nødvendig. Det pekes i rapporten på at en mer samlet planlegging kunne ha gitt store innsparinger.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg er enig i at det er behov for å effektivisere planlegging og utbygging av samferdselsprosjekter.
Regjeringen arbeider med tiltak for å effektivisere planleggingen etter plan- og bygningsloven og prosessen knyttet til praktisering av kvalitetssikringssystemet for store statlige prosjekter (KVU/KS1-ordningen). Dette arbeidet baserer seg på en rapport fra en arbeidsgruppe som leverte sitt forslag i april i fjor. Saken er omtalt i Prop. 1 S (2012 – 2013) for Samferdselsdepartementet.
Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med hvordan de kan gjennomføre planleggingen mer effektivt innenfor gjeldende regelverk gjennom organiseringen og gjennomføringen av etatens planleggingsarbeid, for eksempel forbedringer av prosjektorganiseringen, bestillingssystemet, styringen av ressursene og gjennom videreutvikling av sitt kvalitetssystem.
For å kunne møte økt aktivitet i anleggsmarkedet har Samferdselsdepartementet i Prop. 1 S (2012-2013) påpekt nødvendigheten av en mer differensiert strategi for å øke effektiviteten. Sammenhengende utbygging av lengre strekninger er blant tiltakene som inngår i dette. Statens vegvesen har, i likhet med Vista Analyse, tidligere gjort beregninger som viser at sammenhengende utbygging av lengre strekninger kan gi betydelige besparelser gjennom reduserte byggekostnader, reduserte byggherrekostnader og tidligere realisering av samfunnsnytten.
Grunnlaget for utbyggingen av E18 i Østfold ble behandlet av Stortinget i 2000. I de senere år har Regjeringen lagt fram flere prosjekter der utbyggingen over lengre strekninger er sett under ett. Eksempler på dette er E6 Gardermoen – Kolomoen (65 km, ferdigstillelse 2009 -2014), E6 i Gudbrandsdalen; Ringebu – Otta (Jf. Prop. 51 S (2012 – 2013), E18 i Vestfold (bl.a. med strekningen Gulli – Langåker på 25 km som bygges i ett) og den planlagte utbyggingen av E6 på Helgeland. Det har de senere årene vært en utvikling mot en mer kontinuerlig utbygging over lengre strekninger. Dette er mulig fordi denne regjeringen har økt midlene til vegbygging betydelig. Bl.a. for å utnytte markedet best mulig er de lengre strekningene som regel delt i flere entrepriser. Det er også slik at det ikke alle steder har vært mulig å bygge sammenhengende. Dette skyldes særlig plansituasjonen på strekningen. Det står likevel fast at utbyggingen, bl.a. på strekningene nevnt over, i økende grad foregår kontinuerlig.
Regjeringen vil komme nærmere tilbake til spørsmål om raskere planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023.