Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:716 (2012-2013)
Innlevert: 24.01.2013
Sendt: 25.01.2013
Besvart: 05.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Razzia, som antakelig kommer av det arabiske ordet for overfall, er et alvorlig inngrep i en virksomhet eller i privatlivets fred. Man bør følgelig ha en god grunn, og en viss kompetanse for å utføre razzia, av hensyn til rettssikkerhet, mv.
Kan justisministeren opplyse hvilke særskilte krav som stilles til politimyndigheten for å kunne gjennomføre en razzia, og mener justisministeren andre instanser, som f.eks. skattemyndighetene, på egen hånd skal kunne utføre razzia?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg må innledningsvis understreke at straffeprosessuelle tvangsmidler, og adgangen til å anvende slike, er fastsatt i straffeprosessloven. Med razzia antar jeg at representanten sikter til ransaking.
Reglene for ransaking av bopel og kontorlokaler står i straffeprosesslovens kapittel 15.
For å kunne foreta ransaking må det foreligge skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold som kan medføre frihetsstraff. Formålet med ransakingen må være å pågripe en person eller å søke etter bevis eller ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i.
Politiet må i utgangspunktet anmode tingretten om å få beslutning til å foreta ransaking. Beslutning om ransaking kan bare gis når det er tilstrekkelig grunn til det, og når en samlet vurdering tilsier at dette ikke utgjør et uforholdsmessig inngrep.
Siden en ransaking utgjør et kvalifisert inngrep i den enkeltes integritet har straffeprosessloven særlige regler om at gjennomføringen skal foretas så skånsomt
som forholdene tillater, og at det bare er i påtrengende tilfeller det bør ransakes på helligdager eller om natten (mellom kl. 21. og kl. 06).
Etter regler i ligningsloven og merverdiavgiftsloven kan skatteetaten foreta kontrollundersøkelse, gjerne kalt bokettersyn. Undersøkelsen skal rettes mot opplysninger som er relevante for skatte- og merverdiavgiftsplikt. Bokettersyn kan kun foretas i virksomheten som sådan; skatteetaten kan ikke som politiet ransake private oppbevaringssteder, private PCer, private telefoner eller private biler. De kan heller ikke foreta kontroller hjemme hos ledelsen i bedriften. Dersom oppgavepliktige motsetter seg undersøkelsen kan ikke skatteetaten benytte fysisk makt. Begrensningene til skatteetaten kan løses ved å gå i dialog med politiet. Politiet kan da vurdere å åpne etterforsking på initialstadiet og utføre ransaking.
Det er viktig å forsterke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, og man må i den sammenheng se på ulike tiltak. I det norske samfunnet er det et viktig og grunnleggende prinsipp at politiet har monopol på bruk av makt og tvangsmidler. Spørsmålet om skattemyndighetene skal få utvidet sin myndighet til å ransake på linje med politiet berører dette prinsippet, og fortjener derfor grundige og prinsipielle avveininger.
Jeg avventer for øvrig politianalysen som vil se på ulike sider av politiets virksomhet. Politiets oppgaver inngår som en del av dette arbeidet.