Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:718 (2012-2013)
Innlevert: 25.01.2013
Sendt: 28.01.2013
Besvart: 04.02.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil statsråden vurdere å etablere en statlig tilskuddsordning for fagskoleutdanning av barne- og ungdomsarbeidere?

Begrunnelse

I dag finner vi barne- og ungdomsarbeiderne i en rekke yrker, som barnehager, grunnskoler (SFO), kommunale omsorgstjenester for barn/unge, fritidsklubber, barnevernet, frivillige organisasjoner. Et viktig bidrag for økt kvalitet i disse tilbudene til barn, vil være å øke kompetansen til de ansatte. Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev er derfor en mulighet som fortjener økt oppmerksomhet. Fagskolene vil her kunne være en viktig bidragsyter.
Viktige bidrag for å få dette til ville være en statlig tilskuddsordning som finansierer videreutdanningen, og at arbeidsgivere stiller opp med permisjonsordninger som kan gjøre det mulig å kombinere arbeid og videreutdanning. Det er stor interesse for en slik kompetanseheving i både i barnehager, SFO og grunnskoler med mange assistenter til funksjonshemmede barn. De som har fagbrev gjør en god jobb, men mangler ofte relevante videreutdanningstilbud. En fagskoleutdanning kan gi større status til barne- og ungdomsarbeideren noe som igjen kan bidra til å bedre rekrutteringen til faget og sektoren. En fagskoleutdanning som kombinerer studier og arbeid vil også være yrkesnær, relevant og gi snarlig effekt på arbeidsplassen og tilbudet til barna.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmål til skriftlig besvarelse om vurdering av etablering av statlig tilskuddsordning for fagskoleutdanning av barne- og ungdomsarbeidere.
Jeg viser til spørsmål fra representanten Øyvind Håbrekke om jeg vil vurdere å etablere en statlig tilskuddsordning for fagskoleutdanning av barne- og ungdomsarbeidere.
Jeg er enig med representanten i at fagskolene vil kunne være viktige bidragsytere for å øke kompetansen til barne- og ungdomsarbeidere. Det er en forutsetning for fagskolegodkjenningen at fagskolene har den nødvendige kontakt med arbeidslivet slik at fagskoleutdanningene er relevante for arbeidslivet. Kunnskapsdepartementet jobber med å utarbeide en kompetansestrategi for alle grupper ansatte i barnehagene. Vi ser blant annet på mulige kompetansehevings- og videreutdanningstiltak for barne- og ungdomsarbeidere. Departementet har derfor bidratt til finansiering av utarbeidelse av nasjonale planer for fagskoleopplæring innen oppvekst som Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) har igangsatt.
Offentlig finansiering av fagskoleutdanning skjer gjennom tre kanaler. Det er i regi av fylkeskommunene, gjennom en egen tilskuddsordning for helse- og sosialfagutdanninger fra Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet, og over Kunnskapsdepartementets budsjett. I forbindelse med forvaltningsreformen ble drifts- og finansieringsansvaret for fagskolene overført til fylkeskommunene i 2010, og det er fylkeskommunene som står for størstedelen av den offentlig finansierte fagskoleutdanningen. Kunnskapsdepartementet gir direkte tilskudd til kun 16 fagskoler. Dette gjelder blant annet kunst- og livssynsfagskoler, der nesten alle tidligere fikk statsstøtte etter det nå opphevede kapittel 6A i privatskolelova. Det er også mange private fagskoler som ikke mottar offentlige tilskudd, men som får inntekter gjennom egenbetaling fra studentene.
Ut fra gjeldende fagskolelov og tilskuddsordning er det fylkeskommunene som skal sørge for at tilbudet av fagskoleutdanninger tar hensyn til eksisterende og framtidig kompetansebehov på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Med dette som utgangspunkt, vil det på det nåværende tidspunkt ikke være aktuelt å vurdere og etablere en statlig tilskuddsordning for fagskoleutdanning av barne- og ungdomsarbeidere.