Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:731 (2012-2013)
Innlevert: 29.01.2013
Sendt: 30.01.2013
Besvart: 08.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statens Barnehus er et tverrfaglig kompetansesenter og det er nå etablert 8 sentre i Norge. Senterne skal blant annet bidra til raskt å kunne igangsette og gjennomføre dommeravhør, videre hjelp og oppfølging i forbindelse med overgrep mot barn. Dette er et svært godt tilbud, som etterspørres bl.a. i Telemark. Men det kommer nå tilbakemeldinger om at politiet ikke vil bruke dette.
Vil statsråden ta initiativ for å sikre at dersom man ber om det så skal man kunne få benytte tilbudet ved barnehusene?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: De fleste politidistriktene bruker i dag barnehusene ved gjennomføring av dommeravhør. En evaluering fra oktober 2012 viser at antallet dommeravhør gjennomført ved barnehusene har økt sterkt siden oppstart i 2008. I 2011 ble det gjennomført 1702 dommeravhør ved barnehusene, noe som utgjør 69 % av alle dommeravhørene som ble gjennomført dette året. Dette fremgår av Barnehusevalueringen 2012.
Dommeravhørsforskriften pålegger ikke politidistriktene å ha noen skriftlig instruks for bruk av barnehus. Jeg er kjent med at det i enkelte politidistrikter og tingretter, spesielt der reiseveien til nærmeste barnehus er lang, har vært motstand mot å bruke barnehus. I evalueringen slås det imidlertid fast at hovedmønsteret er økt bruk og færre politidistrikter som konsekvent ikke bruker barnehus.
På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har en arbeidsgruppe gjennomgått regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede. Et av forslagene fra arbeidsgruppen er at politiet gis ansvar for å gjennomføre dommeravhørene av barn og psykisk utviklingshemmede og at avhørene nesten utelukkende skal gjennomføres uten involvering fra domstolen. Arbeidsgruppens forslag er nå sendt på høring og vil bli fulgt opp av departementet.
Som et ledd i oppfølgingen av evalueringen vil vi nå foreta en gjennomgang av tilsynsfunksjonene for barnehusene. Vi skal også utvikle felles retningslinjer for driften og etablere en styringsgruppe på nasjonalt nivå. Den økte bruken av barnehusene representerer en kapasitetsutfordring.