Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:742 (2012-2013)
Innlevert: 31.01.2013
Sendt: 01.02.2013
Besvart: 06.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hvilken strategi har regjeringen for å møte den økte narkotikasmuglingen til Norge, herunder å møte nye metoder smuglingen blir gjennomført på?

Begrunnelse

I 2012 gjorde Tollvesenet rekordmange narkotikabeslag: cannabis, amfetamin, heroin, kokain og khat med en samlet gateverdi på langt over 300 millioner kroner.
De nye smuglertrendene er ifølge Tollvesenet en viktig årsak til den kraftige økningen i forsøk på å smugla dop inn i Norge:

•Flere smuglingsforsøk med mindre mengder
•Nye syntetiske stoff er på fremmarsj
•Mer cannabis-dyrking i Europa
•Narkotiske tabletter erstatter dårlig heroin
•Kurerer på billigsalg

Skal man gjøre en forsterket innsats mot denne økningen krever det at man ser på ressurser og metoder.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Smugling av narkotika utgjør en vesentlig del av den nasjonale og internasjonale organiserte kriminaliteten. Bekjempelse av organisert kriminalitet er en prioritert oppgave for regjeringen. Politiet og tolletaten som representanten viser til, er styrket ressursmessig. Det oppnås gode resultater i det samarbeidet som er utviklet over tid, nasjonalt og internasjonalt. Dette går også fram av representantens begrunnelse for spørsmålet.
Toll- og avgiftsetaten ligger under finansministerens ansvarsområde. Jeg har innhentet informasjon fra dette departementet om ressursutviklingen, men vil likevel påpeke at finansministeren må svare for sitt ansvarsområde.
Siden 2005 er Toll- og avgiftsetatens grensekontroll som er rettet mot profesjonelle smuglere, styrket med om lag 150 mill. kroner. Etaten utvikler stadig nye arbeidsmetoder som svar på smuglernes oppfinnsomme metoder for å smugle bl.a. narkotika, tobakk og alkohol. Bruk av narkotikahunder har en sentral plass i dette arbeidet. Nye, tekniske metoder som mobile røntgenskannere er tatt i bruk for å avdekke smugling i personbiler og trailere. Videre har etaten prøvd ut teknisk utstyr for elektronisk tilstedeværelse på grenseoverganger, basert på kameraer og automatisk skiltgjenkjenning. Dette har bidratt til store narkotikabeslag.
Under denne regjeringen er politiet og påtalemyndigheten også tilført betydelige ressurser. I perioden 2005 til 2013 er bevilgningene under statsbudsjettets programkategori 06.40 Politi og påtalemyndighet økt med nominelt 5,4 milliarder kroner (65,2 %). Kompensasjon for pris- og lønnsstigning for 2005 – 2013 er 2,7 milliarder kroner. Økningen utgjør dermed 31,8 %, når kompensasjonen for pris- og lønnsstigning er trukket ut.
Det er et utstrakt samarbeid mellom politiet og tolletaten for å avdekke smugling av både illegale stoffer og andre varer som alkohol og tobakk. Jeg vil også legge til at Kystvakten bistår politiet i bekjempelse av organisert kriminalitet, herunder smugling, langs kysten og er således en effektiv samarbeidspartner. Kystvaktens kapasiteter er styrket bl.a. ved nye fartøyer.
Regjeringen har lagt fram Meld. St. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Her legger Regjeringen vekt på en helhetlig politikk også når det gjelder arbeidet for å hindre at narkotika kommer inn i landet. Regjeringen vil legge til rettet for at kontrollsiden stadig gjøres mer effektiv med sikte på å øke beslagene og dermed begrense tilgjengeligheten til narkotika på det norske markedet.