Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:747 (2012-2013)
Innlevert: 01.02.2013
Sendt: 01.02.2013
Besvart: 07.02.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Føler olje- og energiministeren seg misforstått av NTB, eller varsler ministeren at han ikke har tenkt til å rette seg etter Stortingets vedtak om å legge frem forslag om virkemidler som bidrar til å utløse betydelig energieffektivisering i private husholdninger?

Begrunnelse

Ifølge NTB 29. januar 2013 varsler olje- og energiministeren at det ikke kommer nye støtteordninger for å stimulere til energisparing i boligsektoren. Olje- og energiministeren er også sitert på at:

«Med de grønne sertifikatene har vi lagt på plass rammevilkårene. Hvite sertifikater er uaktuelt.»

I behandlingen av Meld. St. 21 (2011-2012), Norsk Klimapolitikk, går et flertall på Stortinget inn for at:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag for Stortinget med virkemidler som bidrar til å utløse betydelig energieffektivisering og energiomlegging fra fossile til miljøvennlige kilder i private husholdninger.»

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Olje- og energidepartementet viser til Stortingets vedtak 565, jf. Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk Klimapolitikk, og Innst. 390 S (2011-2012):

"Stortinget ber regjeringen legge frem forslag for Stortinget med virkemidler som bidrar til å utløse betydelig energieffektivisering og energiomlegging fra fossile til miljøvennlige kilder i private husholdninger."

Olje- og energidepartementet tar sikte på å fremme forslag for Stortinget med virkemidler som bidrar til å utløse betydelig energieffektivisering og energiomlegging fra fossile til miljøvennlige kilder i private husholdninger, i henhold til Stortingets vedtak 565, senest i budsjettproposisjonen for 2014. Dette er i tråd med hva som ble kommunisert til Stortinget høsten 2012.