Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:748 (2012-2013)
Innlevert: 01.02.2013
Sendt: 01.02.2013
Besvart: 11.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Har statsråden i sin styringsdialog forvisset seg om at POD involverer de berørte, tidligere sykmeldte personene i ledelsen av Romerike politidistrikt, i en høyst nødvendig evalueringsprosess, samt gi en tilbakemelding på hvor lenge den tidligere politimesterens engasjement i POD er forutsatt å vare?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på undertegnedes spørsmål i den ordinære spørretimen 23.01.2013, samt tidligere svar gitt undertegnede. Svaret statsråden ga oppfattet jeg da som positivt. Statsråden understreket eksempelvis at POD arbeider med "å implementere lederplattform og medarbeiderskap, noe som skal danne basis for arbeidet med å styrke tilliten mellom ansatte og ledelsen i etaten. Målsettingen med dette arbeidet er å utvikle gode ledere og medarbeidere, som sammen skal nå målsettingen om bedre ledelse, gode holdninger og en sunn arbeidskultur". I tillegg understreket statsråden at hun " følger situasjonen på arbeidsmiljøområdet i politi- og lensmannsetaten nøye. Temaet inngår derfor selvsagt i styringsdialogen med Politidirektoratet". Det er behov for en skikkelig evaluering av hva som har skjedd på ledersiden i Romerike politidistrikt, og det er nødvendig at alle de sykmeldte personene og varslerne som har meldt fra om kritikkverdige forhold gjennom år, får god mulighet til å bli involvert i PODs evalueringsprosess. Dette er en klar forutsetning for at læring for fremtiden skal kunne skje. Det er også behov for å avklare hvor lenge den tidligere politimesterens engasjement er forutsatt å vare i POD, all den tid en pågående, grundig evalueringsprosess nødvendigvis vil kunne dokumentere ting som ikke tilsier at det vil være naturlig at dette engasjementet bør være spesielt langvarig. Bakgrunnen for spørsmålet er om POD rent faktisk gjennomfører en evaluering av leder problemene i Romerike politidistrikt, slik at statsråden for fremtiden kan innestå for svaret hun ga den 23.01.2013.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politidirektoratet har orientert meg om at direktoratet skal evaluere sin rolle og oppfølging av saken ved Romerike politidistrikt. De berørte personene vil bli involvert.
Videre har jeg fått opplyst at varigheten av tidligere politimesters engasjement i Politidirektoratet ikke er tidfestet.