Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:759 (2012-2013)
Innlevert: 04.02.2013
Sendt: 04.02.2013
Besvart: 08.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Finansminister Kristin Halvorsen ba i 2009 Skattedirektoratet gjøre en vurdering vedrørende endring av regelverket ifbm. merverdiavgiftssvindel på gullbarrer.
Kan finansministeren utdype hvilket mandat gruppen som jobbet med arbeidet hadde, hvilke vurderinger man gjorde, hvor omfattende arbeidet var, og hvilke konklusjoner man trakk?

Begrunnelse

Jeg viser også til mitt skriftlige spørsmål dokument 15:1023 (2008-2009) til finansminister Kristin Halvorsen der jeg ba om begrunnelsen på merverdiavgift på gullbarrer. Finansministeren svarte da at hun hadde bedt Skattedirektoratet vurdere å endre dagens regelverk.
Finansminister Halvorsen skrev:

"I Sverige og Danmark er det innført mva-unntak for omsetning av investeringsgull. Det er også andre særordninger i merverdiavgiftsregelverket for slik omsetning. Dette regelverket, som er i henhold til EUs merverdiavgiftsdirektiv, er begrunnet med at det tidligere var svært forskjellige avgiftsregler for gull i de enkelte medlemsstatene. Dette førte til konkurransevridninger og omgåelse av reglene. Regelverket innen EU på dette området er imidlertid omfattende og avgiftsteknisk komplisert.
På bakgrunn av innspill til departementet har jeg bedt Skattedirektoratet vurdere å endre dagens regelverk. Som nevnt har imidlertid saken sider som er avgiftsteknisk kompliserte."

Jeg ønsker derfor svar på hva som kom ut av denne vurderingen og om dette, eventuelt holdningen, har endret seg hos skattemyndighetene per i dag.
Jeg viser også til mitt skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:692 (2012-2013) der finansministeren ikke utdyper nærmere hva vurderingsarbeidet gikk utpå, og hvilke slutninger man trakk. Jeg ber derfor nå om å få opplyst dette.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som det framgår av mitt svar 30. januar 2013 på spørsmål nr. 692 fra representanten Rytman, har Finansdepartementet hatt den merverdiavgiftsmessige behandlingen av gull under løpende vurdering.
Med henvisning til at unntaket for merverdiavgift for mynter som samlerobjekt kan medføre konkurransevridninger og kontrollutfordringer, ble Skattedirektoratet i 2006 bedt om å vurdere også et unntak for edelmetaller som investeringsobjekt. Bakgrunnen for dette var blant annet innspill fra en aktør på edelmetallmarkedet i Norge. Deres hovedbudskap var at kjøp av edelmetaller (gull, sølv, platina m.v.) kan ses på som en investering på lik linje med kjøp av mynter som samlerobjekter, valuta og verdipapirer.
Ut fra de særskilte reglene ved omsetning av investeringsgull i blant annet Sverige og Danmark, sluttet Finansdepartementet seg i 2007 til at det kan være hensyn som taler for at omsetning av edelmetaller gis unntak fra avgiftsplikt. Departementet påpekte imidlertid at det er krevende å avgrense hva som er ”edelmetaller”, og at omfanget av et eventuelt unntak måtte vurderes nærmere.
Finansdepartementet og Skattedirektoratet har deretter vært i en løpende dialog om hensiktsmessigheten av å innføre unntak ved omsetning av investeringsgull. Dette arbeidet, referert til i daværende finansminister Kristin Halvorsens svar på representanten Rytmans spørsmål dokument 15:1023 (2008-2009), har blant annet omfattet en nærmere gjennomgang av regelverket i Sverige og Danmark. I disse landene er regelverket forholdsvis komplisert med et begrenset fritak for avgiftsplikt kombinert med en frivillig registreringsordning. Arbeidet på dette området har ikke vært lagt til en særskilt arbeidsgruppe, men har inngått i den ordinære bistand Skattedirektoratet gir departementet i utviklingen av regelverket.
Som det framgår av artikkelen i Dagens Næringsliv 17. januar 2013, synes det nå å bli avdekket merverdiavgiftssvindel med gull gjennom organiserte nettverk. Dette må vi ta hensyn til i det videre arbeidet med regelverket. Slik jeg har understreket i mitt svar 30. januar 2013, er innsatsen på dette området kombinert med målrettet kontrollarbeid i Skatteetaten og i Toll- og avgiftsetaten.