Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:795 (2012-2013)
Innlevert: 11.02.2013
Sendt: 11.02.2013
Besvart: 19.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Folkebladet i Troms hadde i forrige uke en sak om at fylkesmannen i Troms nektet Forsvaret å gjennomføre en planlagt skimarsj. Jeg går ut fra at siden dette var planlagt fra Forsvaret side så måtte turen gi et faglig utbytte.
Mitt spørsmål er derfor om statsråden deler fylkesmannens vurdering i saken om en slik tur kan oppleves som negativ for friluftsfolk, og at dette er så viktig at Forsvarets behov for planlagt trening ikke kan gjennomføres, eller viser saken at fylkesmannen er overordnet Forsvarets behov?

Begrunnelse

Jeg har diskutert saken med min kollega Øyvind Korsberg fra Troms og vi er begge svært opprørt over Fylkesmannens framferd. Det kan da ikke være slik at et organ som Fylkesmannen skal kunne nekte Forsvaret å utøve trening av nødvendige ferdigheter. Jeg stiller meg også svært undrende til på hvilket grunnlag fylkesmannen kan påstå at Forsvaret vil være et forstyrrende element. Etter mitt syn er dette en påstand som grenser opp mot galskap fra fylkesmannens side. Jeg imøteser derfor statsrådens svar.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev av 11. februar 2013, med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om avslaget fra Fylkesmannen i Troms på søknad fra Forsvaret om skimarsj i Dividalen.
Brigade Nord gjennomførte i perioden 29. januar til 4. februar 2013 en øvelse med skimarsj og telting utenfor Øvre Dividal Nasjonalpark. I forberedelsen til øvelsen søkte imidlertid Forsvaret til Fylkesmannen i Troms om å kunne nytte en alternativ rute innenfor nasjonalparken. En slik alternativ rute ville være en reserveløsning til fastsatt rutevalg, om det skulle bli varsler om skredfare. Da fylkesmannen avslo søknaden, ble skimarsjen lagt opp i et skredsikkert rutealternativ utenfor nasjonalparken.
Forsvaret har løpende dialog med Fylkesmannen i Troms om behov i øvingssammenheng, og samarbeidet oppleves som konstruktivt. Jeg har fått forsikringer fra Forsvarets side om at man ikke er avhengig av å gjennomføre en slik skimarsj gjennom Øvre Dividal Nasjonalpark for trenings- og øvingsformål. For Forsvaret er det svært viktig å ha et klart sikkerhetsperspektiv, og skimarsjen ble flyttet til et nytt skredsikkert alternativ utenfor nasjonalparken. Jeg ser det derfor ikke som naturlig å følge opp denne saken spesielt fra departementets side.