Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:809 (2012-2013)
Innlevert: 12.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Besvart: 27.02.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden ta initiativ til en dialog med miljøvernministeren for å behandle sak om konsekvensutredning i forbindelse med utvidelse for Sydvaranger Gruve etter dagens gjeldende regelverk?

Begrunnelse

Ifølge Finansavisen 12.februar 2013 har Sydvaranger Gruve planer om å utvide virksomheten og derigjennom doble dagens jernmalmproduksjon for 1,8 milliarder kroner.
Forutsetningen for utvidelsen er at det foretas en konsekvensutredning.
Miljøverndepartementet har ifølge avisen benyttet sin rett til å gi en uttalelse til selskapets planprogram før endelig behandling i kommunestyret i Sør-Varanger.
Høringsfrist er etter dagens lov to uker. Det har gått nå nærmere tre måneder uten at departementet har gitt svar.
Miljøverndepartementets offisielle uttalelse ifølge avisen, er at departementet avventer med å gi uttalelse til planprogrammet for Sydvaranger Gruve til mineralstrategien er ferdigbehandlet.
Regjeringens forslag til mineralstrategi skulle opprinnelig vært lagt frem våren 2012 og det er fremdeles usikkerhet rundt når denne endelig vil komme på plass.
Undertegnede er av den formening at en ikke kan gjøre rammevilkårene for mineralnæringen uforutsigbare i mellomtiden til en slik strategi kommer på plass.
En videre trenering vil blant annet kunne være med på å skrinlegge etablering og utvidelsesprosjekter for næringen noe som ingen av partene - verken næringen eller det offentlige - er tjent med.
Frem til den kommende mineralstrategien er på plass, må en etter undertegnedes formening, forholde seg til gjeldende regelverk med hensyn til tillatelser eller konsekvensutredninger.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Dagens situasjon med økt aktivitet i mineralnæringen er et positivt tegn. Økte priser og økt etterspørsel etter mineralressurser har ført til en økt interesse for mineralutvinning i Norge. Dette gir muligheter for økt verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, ikke minst i distriktene. Ny og økt aktivitet reiser også utfordringer. Mineralvirksomhet kan i mange tilfeller ha konsekvenser som strekker seg utenfor det som gjelder bedriften. Det gjelder andre næringer, lokalbefolkningen samt natur og miljø.
I saker som gjelder næringsvirksomhet og arealregulering, er det allerede et godt samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Når det gjelder arbeidet med å sluttføre strategien for mineralnæringen, er det viktig å legge til rette for økt verdiskaping innenfor mineralnæringen. Blant annet er det viktig med forutsigbare myndighetsprosesser. Dette er blant temaene vi ser på i arbeidet med strategien.