Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:823 (2012-2013)
Innlevert: 13.02.2013
Sendt: 14.02.2013
Besvart: 27.02.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva har nærings- og handelsdepartementet gjort for å forsikre seg om at det er iverksatt tilstrekkelige tiltak for å unngå at det oppstår problemer med Altinn ved utleggingen av selvangivelsen i 2013?

Begrunnelse

Altinn fikk store driftsproblemer både i 2011 og 2012 i forbindelse med utleggingen av selvangivelsen. I følge Altinn skyldes problemene forskjellig årsaker som ikke kan relateres til hverandre. Riksrevisjonen har i Dok. 1 (2012-2013) opplyst at det er foretatt en teknisk gjennomgang av hendelsene og gjennomgang av beredskapsarbeidet for å unngå at liknende hendelser oppstår. Etter de siste års hendelser bør en kunne forvente at tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at dette ikke skjer igjen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I etterkant av problemene Altinn fikk ved utleggelsen av selvangivelsen i 2011 og 2012 har Nærings- og handelsdepartementet gjennomført en rekke tiltak for å forebygge at en lignende hendelse skjer en gang til. Som representanten selv refererer til, hadde imidlertid problemene i 2011 og 2012 forskjellige årsaker. Hendelsen i 2012 skyldtes en feil i en standardkomponent som har vært i bruk over hele verden i mer enn 10 år. Denne feilen ville under alle omstendigheter ha vært meget vanskelig å avdekke.
Nærings- og handelsdepartementet får jevnlig informasjon om status for Altinn, herunder status for arbeidet med utleggelse av selvangivelsen. Det arbeides kontinuerlig med å gjøre Altinn mer stabil og robust. Imidlertid vil det i store og komplekse IKT-systemer som Altinn, alltid foreligge risiko for feil. Store IKT-systemer blir aldri helt feilfrie, og risikoen er til stede for at tilfeldigheter kan utløse uoppdagede feil. Den situasjonen som oppstod i Altinn i fjor, da en feil i en mye brukt internasjonal standardkomponent ble utløst ved bruk i Altinn, er et slikt eksempel.
Testmiljøene vil ikke fullstendig kunne simulere alle sider ved virkeligheten. Dette utgjør en risiko ved at feil noen ganger ikke oppdages før nye løsninger settes i produksjon. Til tross for pågående arbeid med forbedring av testene i Altinn, vil denne risikoen ikke kunne fjernes helt. Altinn benyttes av mange etater og samvirker slik med en rekke elektroniske tjenester. I dette ligger det også en viss risiko som ikke fullt ut kan elimineres.
Konsekvensene av at feil oppstår, vil alltid være størst når det er stor trafikk i Altinn, slik som ved utleggelsen av selvangivelsen. Nærings- og handelsdepartementet følger derfor tett opp forberedelsene til utleggelsen av årets selvangivelse i samarbeid med Finansdepartementet som ansvarlig for Skatteetaten og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som ansvarlig for Difi.