Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:838 (2012-2013)
Innlevert: 15.02.2013
Sendt: 18.02.2013
Besvart: 22.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det er viktig at Stortinget er i stand til å gjøre ulike beregninger vedrørende endringer i skatteregler, slik at Stortinget kan utøve sin rolle best mulig.
Vil finansministeren sikre at opposisjonen får tilgang til de samme regnekapasiteter i finansdepartementet og SSB, og med de samme tidsfrister, tilsvarende det regjeringspartiene i dag har til bruk i det løpende politiske ordskiftet?

Begrunnelse

Høyre la onsdag frem sin modell for formueskatt. Samme dag måtte SSB og finansdepartementet beregne konsekvensene for skatteendringene for finansministeren, slik at han hadde oppdatert tallmateriale til partipolitiske debatter i TV og radio. Dette omtales blant annet i Dagens Næringsliv påfølgende dag. Da FrP samme dag ba om tilsvarende assistanse fra SSB fikk vi avslag. Beregningene som ble utført var for å fore ledende AP politikere med kvantifiserbare konsekvenser av Høyres utspill i en løpende politisk debatt. De ble ikke gjort som en del av regjeringens arbeid med å forberede en konkret sak som skal fremmes for Stortinget. I praksis brukes da departementet og SSB av regjeringspartiene i partipolitiske øyemed på en måte som opposisjonspartiene ikke får tilgang til.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er lang tradisjon for at Statistisk sentralbyrå bistår regjering og Storting med uavhengige skatteberegninger basert på et felles beregningsgrunnlag. Finansdepartementet har utarbeidet retningslinjer for styringen av underliggende etater, herunder for håndteringen av kontakten mellom underliggende virksomheter og Stortinget. Retningslinjene er av generell karakter. De bygger på at Statistisk sentralbyrå står i en særstilling som faglig uavhengig institusjon med et eget styre, jf. statistikkloven. Statistisk sentralbyrå publiserer sin statistikk og sin forskning slik at den er tilgjengelig for alle til lik tid. Statistisk sentralbyrås faglige uavhengighet innebærer også at departementet ikke har noen rolle i den tekniske, faglige bistanden byrået yter i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling, herunder beregningene på skattemodellen LOTTE.
Ifølge Statistisk sentralbyrå håndteres spørsmål om skatteberegninger på saksbehandlernivå etter hvert som de kommer inn. Statistisk sentralbyrå gjennomfører rundt 300 sett med LOTTE-beregninger i løpet av et år. Beregningene utføres så raskt som mulig etter den kapasiteten Statistisk sentralbyrå til enhver tid har. Statistisk sentralbyrå gjør ikke forskjeller i prioriteringen etter hvem som ber om beregninger og ber heller ikke om bakgrunnen for den enkelte forespørsel. Ved begrenset kapasitet og/eller mange forespørsler om beregninger samtidig, prioriteres bestillingene etter hvor mye de haster. Slike prioriteringer skjer i samråd med den enkelte oppdragsgiver, slik det ifølge Statistisk sentralbyrå også var tilfelle i den aktuelle saken.
Finansdepartementet gjør også egne beregninger på skattemodellen LOTTE. Disse blir blant annet brukt til å besvare spørsmål fra Stortinget i de årlige budsjettrundene. Gjennom denne ordningen benytter stortingspartiene den regnekapasiteten som er i departementet. Videre utfører Finansdepartementet beregninger på skattemodellen LOTTE som ledd i sin egen løpende saksbehandling. I dette inngår også bistand til statsråden, slik at vedkommende kan bidra med kunnskapsbaserte argumenter i det offentlige ordskiftet.