Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:887 (2012-2013)
Innlevert: 22.02.2013
Sendt: 22.02.2013
Besvart: 04.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Riksrevisjonen la i 2012 frem Dokument 3:5 (2012–13) der det kom frem at det er et stort sprik når det gjelder rentebetingelser bompengeselskapene har på lånene sine. Enkelte bompengeselskaper må betale svært høy rente. Samtidig låner Oljefondet ut skattebetalernes penger til som Tyskland og Danmark gjennom statsobligasjoner med lang løpetid og rente på 1-2 %.
Hvor mye kunne norske bompengeselskaper spart per år hvis de fikk låne penger til samme rentebetingelser som Norge tilbyr Danmark og Tyskland?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: For 2011 har bompengeselskapene innrapportert en samlet brutto rentekostnad på om lag 660 mill. kr. Basert på selskapenes rapportering for 2011 er gjennomsnittlig vektet lånerente beregnet til 3,51 pst. På bakgrunn av dette anslås det at en rente på 1-2 pst. ville gitt en besparelse på 280-470 mill. kr.
Ovennevnte beregning er relativt grov og basert på gjennomsnittsbetraktninger. Blant annet er det ikke tatt hensyn til at selskapene har ulike låneordninger, ulike rentebetingelser og ulike ordninger for betaling av avdrag og renter de enkelte år. Selv om det er knyttet usikkerhet til beregningen, gir den likevel en indikasjon på hvilke innsparinger som kan oppnås med en rente på 1-2 pst.