Skriftlig spørsmål fra Ida Marie Holen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:889 (2012-2013)
Innlevert: 22.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 05.03.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ida Marie Holen (FrP)

Spørsmål

Ida Marie Holen (FrP): Regjeringen omtaler TCM på Mongstad som verdens ledende for utvikling av CO2-renseteknologi. Anleggets kostnad nærmer seg tosifret milliardbeløp, og store kostnader står fortsatt foran oss. Det er derfor viktig å ha oversikt over hvilke resultater det kan vise til.
Hvilken nytteverdi har anlegget gitt så langt, har man kommet lenger i å utvikle noen av teknologiene som skal testes ut, og hvilke forventninger til fremdrift for Alstom og Aker Clean Carbons teknologiarbeid har statsråden?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Det er et hovedmål for regjeringen å utvikle fremtidsrettede, effektive teknologier for CO2-håndtering. Teknologisenteret på Mongstad har en sentral rolle i dette arbeidet. Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad skal bidra til teknologiutvikling for økt utbredelse globalt av anlegg for CO2-fangst. Gjennom teknologisenteret skal det vinnes praktisk erfaring med fangstteknologier knyttet til design, oppskalering og drift av store CO2-fangstanlegg, jf. Prop. 1 S (2012-2013) Olje- og energidepartementet.
Teknologisenteret har en fleksibilitet og industriell størrelse som gjør at fangstteknologier kan testes og verifiseres for en rekke ulike industrielle utslippskilder. Sammen med mulighetene for ombygginger og tilpasninger gjør dette TCM til en unik arena for forskning og utvikling innen CO2-fangst.
Anlegget ble satt i drift i 2012. TCMs siste oppdaterte kostnadsestimat for utbyggingsdelen er på 5 909 mill. kroner. Driftskostnadene er anslått til 326 mill. kroner for 2013, statens andel av disse er 245 mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2012-2013) Olje- og energidepartementet. Det er lagt til rette for at det kan gjøres ombygginger og tilpasninger på anlegget for å kunne teste alternative teknologier.
Teknologisenteret mottar fortløpende testresultater i henhold til testavtalene med Aker Clean Carbon og Alstom. Testavtalene gir selskapene rettigheter til å benytte anleggene for den perioden avtalene løper, i inntil henholdsvis 15 og 19 måneder. Alstoms anlegg er basert på kjølt ammoniakk mens Aker Clean Carbon bruker en aminbasert prosess, jf. Prop. 1 S (2012-2013) Olje- og energidepartementet.
Arbeidet med utslippstillatelsen for teknologisenteret og nå drift av anlegget på Mongstad har bidratt til å fremskaffe økt kunnskap om helse- og miljøspørsmål ved bruk av aminer til CO2-fangst. Resultater fra dette arbeidet er presentert på ulike konferanser og fagseminarer og er tilgjengeliggjort i form av rapporter på TCM DAs hjemmesider.
Arbeidet med planlegging, design, prosjektering og bygging av teknologisenteret har gitt verdifull læring for eierne og en rekke leverandører inklusiv Aker Clean Carbon og Alstom.
Siden anleggene ble satt i drift er det blitt fanget over 12 000 tonn med CO2. Med 4 000 målepunkter hvor det gjennomføres kontinuerlig målinger og et laboratorium som analyserer 100 prøver hver dag er det fremskaffet verdifulle og viktige resultater. Disse resultatene har gitt nyttig læring og erfaringer blant annet når det gjelder energioptimalisering, stabilisering av anleggene og hvordan prosessen oppfører seg sammenliknet med teoretiske beregninger. Resultater er allerede presentert på internasjonale konferanser, og TCM er på god vei til å bli et internasjonalt test- og referanseanlegg for CO2-fangst.