Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:906 (2012-2013)
Innlevert: 25.02.2013
Sendt: 26.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Aftenposten 24.02.13 hevder Arbeiderpartiet at «Et overveiende flertall av de 23 veiprosjektene som startes i år er ikke bomfinansiert.» Nå er dog noen prosjekter store og noen små.
Kan statsråden fremskaffe tall for de 23 prosjektene som viser hvor mange kilometer vei og statlige kroner investert som er omfattet av prosjekter som er bompengefinansiert og tilsvarende tall for de som ikke er bompengefinansiert?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: På side 55 i Prop. 1 S (2012-2013) står det listet opp en rekke nye prosjekter som kan startes opp i 2013. Disse summerer seg i alt til 21 prosjekter. Det er prioritert statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeider på i alt 12 prosjekter. Videre er det innenfor vedtatte bypakker lagt til grunn bompenger til anleggsstart eller forberedende arbeider på tre nye større riksvegprosjekter. I tillegg står det at det foreløpig er lagt til grunn bompenger på seks prosjekter med forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging.
Vedlagte tabell viser forslag til statlige bevilgninger og annen finansiering i 2013, samt prosjektets størrelse målt i antall kilometer. Som det framgår av tabellen er flere av bompengesakene per i dag ikke fremmet for Stortinget. Det er lagt inn et anslag for annen finansiering i 2013. Finansieringsplan for disse prosjektene blir først presentert når bompengesaken fremmes for Stortinget.

Vedlegg til svar:

Vedlegget i pdf-format