Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:911 (2012-2013)
Innlevert: 27.02.2013
Sendt: 27.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Flere ulike institusjoner har avtaler med de forskjellige RHF. Det er min forståelse at det er gitt bevilgninger over statsbudsjettet til ideelle, private og offentlige virksomheter som skal være med å dekke økte pensjonskostnader. Stiftelsen Ri-Bo i Saltdal kommune, har en avtale med Helse Nord.
Betyr det at Ri-Bo er berettiget til å kunne få dekket sine økte kostnader der disse direkte følger som en konsekvens av avtalen med Helse Nord?

Begrunnelse

Det har det siden 2007 vært en kraftig økning i pensjonskostnader i virksomheter med offentlig-like, ytelsesbaserte pensjonsordninger innen helsesektoren. Dette gjelder både ideelle, private og offentlige virksomheter med denne typen pensjonsordninger. Stortinget har siden 2008 bevilget 320-330 mill. kroner årlig for å dekke økte pensjonskostnader i ideelle virksomheter som har avtale med RHF. Denne bevilgningen ble økt med 200 mill. kroner i RNB 2012. Stortinget har siden 2008 bevilget ca. 1,85 mrd. kroner til pensjonskostnader i ideelle virksomheter som har avtaler med RHF. Jeg ser derfor frem til å få statsrådens svar på hvordan og hvem midlene skal tilfalle.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helse- og omsorgsdepartementet har vært i kontakt med Helse Nord RHF i sakens anledning, og har da oppfattet at de ikke har mottatt noe krav om dekning av økte pensjonskostnader fra Ri-Bo. Jeg finner det derfor naturlig at avtalepartene går inn i en direkte dialog knyttet til avtalens bestemmelser og eventuell håndtering av økte pensjonskostnader. Jeg vil derfor oppfordre partene til raskt å etablere en direkte kontakt knyttet til dette spørsmålet.
Representanten Ellingsens spørsmålsstilling kan oppfattes i retning av at det er den inngåtte avtalen med Helse Nord RHF som er årsaken til Ri-Bos økte pensjonskostnader. Dette er etter hva jeg har forstått ikke tilfelle. Hvis Helse Nord RHF finner at Ri-Bo i henhold til sin avtale har krav på å få dekket en eventuell kostnadsøkning, må dette nødvendigvis begrense seg til å gjelde den delen av virksomheten ved Ri-Bo som omfattes av avtalen med Helse Nord RHF.
I spørsmålets begrunnelse stiller representanten mer generelle spørsmål vedrørende dekning av økte pensjonskostnader hos virksomheter med avtale med regionale helseforetakene. Jeg viser i den sammenheng til mine tidligere svar til Stortinget, henholdsvis spørsmål nr. 743 fra representanten Line Henriette Hjemdal og spørsmål nr. 799 fra representanten Bent Høie, der jeg har redegjort grundig både for Stortingets bevilgning og for forholdet mellom regionale helseforetak og deres avtaleparter. For øvrig vil jeg presisere at bevilgningen representanten viser til, er omtalt i de ulike proposisjonene som eksempelvis ”… økte pensjonskostnader for private helseinstitusjoner med drifts- eller kjøpsavtaler med regionale helseforetak”. Det er følgelig upresist å omtale den som en bevilgning kun til ideelle virksomheter.