Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:953 (2012-2013)
Innlevert: 06.03.2013
Sendt: 07.03.2013
Besvart: 14.03.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil utviklingsministeren gjøre noe konkret for å få slutt på barnedrap og amputasjon og lemlestelse av albino-barn i Tanzania?

Begrunnelse

FNs høykommissær for menneskerettigheter er forferdet over hva som skjer med albino-barn i Tanzania. Bare siste måneden har det vært fire kjente tilfeller av lemlestelse og drap på albinoer. Av 72 kjente drap på mennesker med albinisme, er bare 5 stilt for retten.
Dette er uakseptabelt, og når Tanzania er et av hovedmottakslandene for norsk bistand i Afrika, bør Norge vise hva de mener om dette.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Drap og lemlestelse av personer med albinisme er et av de mest alvorlige menneskerettighetsovergrepene i Tanzania. I flere år har myndighetene arbeidet med å få en slutt på overgrep som har rot i overtro og skadelige kulturelle praksiser. Dette har ført til en betydelig økning i medias behandling av slike saker, og offentlig debatt om hvordan kampen best kan føres. Nasjonale bevisstgjøringskampanjer og egne kostskoler for barn med albinisme har vært blant tiltakene. Myndighetene har også gitt direktiver om at overgrep skal straffes, men erkjenner at rettssystemet ikke har lykkes i å hindre nye overgrep. Etter en nedgang i 2012 har det dessverre vært en økning i overgrep mot personer med albinisme den senere tiden. Dette er sterkt beklagelig.
Bekjempelse av overgrep mot personer med albinisme krever innsats og tiltak på flere områder, fra styrking av rettsvern til bevisstgjøring og ikke minst utdanning. Myndighetene har et overordnet ansvar men også sivilt samfunn og media har en rolle. Gjennom vår ambassade i Dar es Salaam støtter vi organisasjoner som arbeider på flere av disse områdene. Gjennom FN støtter vi blant annet tiltak rettet mot styrket gjennomføring av Tanzanias internasjonale forpliktelser, herunder konvensjonen om ikke-diskriminering og beskyttelse av sårbare grupper. Andre tiltak er rettet mot å styrke Tanzanias rettsvesens evne til å beskytte kvinner og barns rettigheter. Norge er betydelig giver til UNICEF og UNESCO globalt. Disse FN organisasjonene arbeider med å sikre at personer med albinisme får tilgang til utdanning og at myndighetenes kampanje for bevisstgjøring rundt personer med albinisme gjennomføres. Norge støtter også et fond for finansiering av lokale frivillige organisasjoner der også organisasjoner som arbeider for personer med albinismes rettigheter har fått midler.
Sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen reiser jeg neste uke til Tanzania. Hovedfokus for besøket er energi og utdanning. Rettferdig fordeling og respekt for menneskerettighetene er grunnleggende forutsetninger for utvikling og vil være gjennomgående tema i de møtene vi har. Utdanning er nøkkel til å bekjempe overtro og styrke respekt for menneskerettighetene. Dette er spørsmål som vil bli tatt opp under besøket.
Norge har et langvarig og langsiktig samarbeid med Tanzania. En del av dette samarbeidet er også dialog om de vanskelige spørsmål. Jeg vil derfor be ambassaden om å følge opp styrking av rettsvern og rettigheter for personer med albinisme i sin dialog med myndighetene.