Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:968 (2012-2013)
Innlevert: 08.03.2013
Sendt: 08.03.2013
Besvart: 18.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): I Meld. St. 29 (2011-2012) redegjør regjeringen for ulike tiltak som skal bidra til å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. SMS-varsling til nødmeldetjenesten omtales ikke. Dette er en særdeles viktig tjeneste for hørselshemmede å ha tilgang til.
Vil statsråden ta initiativ til å få på plass en slik tjeneste som hørselshemmede og deres organisasjoner etterlyser?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Alle innbyggere skal ha mulighet til å varsle nødmeldetjenesten om behov for hjelp på en rask, enkel og sikker måte. Jeg vil kort redegjøre for dagens ordning for hørselshemmede til å varsle nødmeldetjenesten og for det arbeidet Justis- og beredskapsdepartementet har iverksatt for å legge til rette for SMS-varsling direkte til nødmeldesentralene til brann, helse og politi.
Det eksisterer i dag en midlertidig ordning for døve og hørselshemmede som gjør det mulig å nå nødmeldetjenesten over hele landet både med SMS og gjennom ordningen med teksttelefon for døve. Ordningen er en konsesjonspålagt tjeneste som Telenor er pliktig å tilby, noe de gjør gjennom en sentral lokalisert i Mosjøen som dekker hele landet. Nødmeldinger kan formidles på teksttelefon til sentralen på nummer 1412 og via SMS på særskilte numre. De nødmeldinger sentralen mottar fra døve og hørselshemmede blir videreformidlet til riktig nødmeldesentral.
Ved sentralen i Mosjøen er det ansatte som er spesielt trenet for kommunikasjon med døve, og som ellers arbeider med å videreformidle henvendelser fra denne gruppen til daglig.
I forbindelse med Nødnett-utbyggingen legges det teknisk til rette for at personer med funksjonsnedsettelse og andre brukergrupper skal kunne sende nødmeldinger per SMS/MMS/E-post direkte til nødetatene. Det er imidlertid de enkelte nødetater selv som må avgjøre om og når en ordning med nødmelding pr SMS skal etableres. Nødnett skal i henhold til foreliggende planer være utbygd i hele landet i 2015. Teleoperatørene må tilrettelegge for at nødmeldinger som sendes i form av SMS/MMS/E-post formidles til korrekt geografisk nødmeldesentral hos de tre nødetatene.