Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:975 (2012-2013)
Innlevert: 08.03.2013
Sendt: 11.03.2013
Besvart: 21.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Norges Lastebileierforbund har overlevert statsråden en 12 punkts tiltaksplan knyttet til sosial dumping. Aps arbeidslivstalskvinne, Anette Trettebergstuen, ble skremt over det hun hørte om forholdene i transportbransjen da hun den 21.02.2013 møtte partene i næringen som en forberedelse til handlingsplan 3 mot sosial dumping. NLF har mange gode forslag som jeg håper statsråden vil følge opp.
Men når kan vi forvente at statsråden beslutter hvilke forslag hun vil følge opp, og når de blir iverksatt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Departementet mottok den 22. februar 2013 brev fra NLF der det var vedlagt en ”Tiltaksplan for økt kontroll med utenlandske transportørers virksomhet i Norge”. I all hovedsak retter tiltaksplanen seg mot kontroll, sanksjoner og tolkning av regelverk i forbindelse med kabotasjetransport.
Jeg har forståelse for at næringen er bekymret for de ulike rammevilkårene for de norske og utenlandske transportørene, særlig ulikheten i sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig at det i et framtidig regelverk for kabotasje i EU, skal tas hensyn til forskjeller på det sosiale området.
Norge har imidlertid deltatt i det indre markedet på transportområdet siden inngåelsen av EØS-avtalen. For regelverk og kontroll av kjøretøy og sjåfører betyr dette, at det er de samme reglene som gjelder for kjøretøy og sjåfører i hele EØS-området. Det vil derfor ikke være aktuelt å ha egne regler eller tiltaksplaner for en særskilt kontroll av utenlandske transportørers virksomhet i Norge.
Samferdselsdepartementet er i gang med å kartlegge utviklingen av kabotasjekjøring samt se på om dagens sanksjoner etter yrkestransportlova er tilstrekkelige når det gjelder kabotasje. Dette er for å få et bredere grunnlag for å vurdere utviklingen av kabotasjekjøring i Norge de senere år og få grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes.
Det er en del interessante forslag i den oversendte tiltaksplanen som Samferdsels- departementet ønsker å se nærmere på. Forslagene vil trenge nærmere vurderinger av både juridisk og praktisk art. En del av forslagene retter seg mot kontroll og sanksjoner og det vil derfor være naturlig å trekke Vegdirektoratet og eventuelt Politidirektoratet inn i det videre arbeidet. I tillegg har det innkommet forslag til tiltak mot kabotasje, samt tiltak til sanksjoner, fra andre organisasjoner som også vil måtte tas med i totalvurderingen. Det er i dag vanskelig å angi tidspunkt for iverksetting av de tiltak som måtte bli aktuelle.