Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:982 (2012-2013)
Innlevert: 12.03.2013
Sendt: 12.03.2013
Besvart: 19.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at politiet får sin naturlige plass på den nye tollstasjonen på Ørje?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil innledningsvis gi uttrykk for at politiets samarbeid med tollvesenet er viktig for blant annet å forebygge og bekjempe kriminalitet. Samarbeidet er regulert blant annet i en samarbeidsavtale mellom politiet og tollvesenet av 9. september 2010.
Spørsmålet fra representanten Leirstein har vært forelagt for Politidirektoratet som igjen har forelagt dette for Østfold politidistrikt. Østfold politidistrikt opplyser at grensetrafikken over Ørje grensepasseringssted øker og at behovet for politiets tilstedeværelse er økende.
Østfold politidistrikt var i utgangspunktet ikke delaktig i planleggingen av den nye kontrollstasjonen på Ørje, men har i ettertid diskutert fremtidige muligheter for å leie lokaler i det nye tollstedet på grensen til Sverige. Statsbygg har tilbudt politiet lokaler i en tidligere garasje/lagerbygning, noe Østfold politidistriktet ikke har funnet formålstjenlig.
Tollvesenet har informert Østfold politidistrikt om at det er søkt om utbygging av et byggetrinn 2 og at politiets arealbehov i kontrollbygningen eventuelt kan dekkes gjennom en slik utbygging.
I forbindelse med et eventuelt byggetrinn to forutsetter jeg at Politidirektoratet og Østfold politidistrikt har en løpende dialog med tollvesenet for å sikre best mulige fremtidige arbeidsforhold på tollstasjonen.