Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:992 (2012-2013)
Innlevert: 13.03.2013
Sendt: 14.03.2013
Besvart: 20.03.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Slovakias sosialdemokratiske statsminister Robert Fico sa nylig at etniske, religiøse og seksuelle minoriteter holdt landet som gissel i spørsmål om menneskerettigheter. Han sa videre at staten var etablert for slovaker og ikke for minoriteter.
Hva har utenriksministeren gjort for å protestere mot disse avskyelige uttalelsene?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Spørsmålet til representanten Gitmark bygger på synspunkter som den slovakiske statsministeren Robert Fico fremførte under en tale 26. februar. Fico ga blant annet uttrykk for at da Slovakia ble opprettet som uavhengig stat i 1993, var denne først og fremst for slovakene og ikke for minoritetene. Han kritiserte at minoritetsfolket gjerne tar imot goder, uten samtidig å være seg bevisst sine plikter overfor staten. Disse synspunktene provoserte det slovakiske minoritetssamfunnet. Talen er blitt kritisert i Europaparlamentet.
Statsminister Fico har i ettertid forsøkt å tone ned sine uttalelser og beklaget dersom han utilsiktet hadde støtt minoritetssamfunnet. Han hadde ikke ønsket å generalisere, men hadde hatt en spesifikk sak i tankene som han ikke har gått nærmere inn på.
Opposisjonen og kommentatorer medgir at saken kan ha blitt blåst opp. Samtidig mener jeg at i det klimaet vi nå ser utvikle seg i deler av Europa, må vi reagere tydelig på utsagn som dette.
Norske myndigheter har til enhver tid et våkent øye på hvilke vilkår minoritetene lever under i Slovakia. Det er en kjensgjerning at romfolkets situasjon i Slovakia ikke har bedret seg de siste årene. Det er for liten politisk vilje til å få bukt med diskrimineringen. Romfolk mangler utdanningstilbud, helsetjenester og tilgang til boliger. På den annen side er det registrert en positiv utvikling for seksuelle minoriteter. Nylige lovendringer beskytter deres rettigheter bedre.
Gjennom EØS-midlene støtter Norge organisasjoner og prosjekter som kan bidra til en positiv utvikling for å fremme og beskytte minoriteters rettigheter, øke toleransen for personer med ulik nasjonalitet, etnisitet, religion og seksuell legning. Et av de viktigste innsatsområdene i Slovakia er støtte til inkludering av romfolket. Ett av programmene er rettet inn mot rombarn og inkludering av romanispråk og multikulturell forståelse i slovakisk skole. Europarådet er partner i dette programmet. Under NGO-programmet har arbeidet for minoritetenes rettigheter en fremtredende plass. Den norske ambassaden deltar i og støtter arrangementer for etniske og seksuelle minoriteter.
Dersom Norge finner grunn til å reagere på menneskerettighetssituasjonen i et annet land, kan dette gjøres på ulike måter. Det kan fremføres synspunkter ad diplomatisk vei gjennom ambassadene, ved politisk kontakt eller i internasjonale fora. Arbeiderpartiet, Høyre og flere andre partier er medlemmer av ganske store og velorganiserte europeiske politiske partisammenslutninger. Disse er et naturlig sted å reise bekymringer av denne art og utvikle samstemt politikk. Arbeiderpartiet har derfor tatt opp Ficos uttalelser gjennom Party of European Socialists, som har bedt sosialdemokratene i Slovakia om en forklaring og gitt uttrykk for sine synspunkter på uttalelsene. På samme måte håper jeg representanten Gitmark bidrar til å ta opp tilsvarende problemstillinger blant medlemmer i EPP.
Et viktig internasjonalt forum er de periodiske landhøringene i FNs menneskerettighetsråd. Norges deltakelse under disse høringene har høy politisk prioritet. Fra norsk side har vi blant annet hatt særlig fokus på viktige tema som menneskerettighetsforkjempere og minoriteters rettigheter.
Neste landhøring for Slovakias vedkommende holdes i første kvartal neste år. Utviklingen i slovakisk innenrikspolitikk vil avdekke om Ficos uttalelser var smakløse uttalelser fremsatt der og da, som er ille nok i seg selv og kan bidra til å nøre opp under intoleranse i samfunnet, eller om hans tale var et varsel om en mer uforsonlig holdning fra regjeringens side overfor Slovakias minoriteter.
Norske myndigheter ser det som særdeles viktig å følge med på hvordan regjeringen Fico forholder seg til minoriteter og deres rettigheter. Skulle det vise seg at statsminister Ficos uttalelser er starten på en hardere linje, vil det uten tvil være grunn til å ta opp saken igjen.