Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:998 (2012-2013)
Innlevert: 13.03.2013
Sendt: 14.03.2013
Besvart: 21.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil finansministeren ta initiativ for å redusere omfanget av lovpålagte spørreundersøkelser fra SSB slik at mindre virksomheter ikke år etter år pålegges å delta i omfattende spørreundersøkelser og i det minste å endre svarfristene slik at de ikke faller midt i fellesferien?

Begrunnelse

Mange næringsdrivende er pålagt å delta i spørreundersøkelser fra SSB. For eksempel ble en mindre virksomhet pålagt en ny 5 års periode med kvartalsvis ordrestatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet (RA-1506)kort tid etter at forrige 5 års-periode utløp. Ved innrapporteringen for 2. kvartal 2012 ble denne åpnet for innrapportering i e-post av 3. juli med svarfrist allerede 12. juli 2012. Bruker-id og passord ble sendt per post datert 21. juni 2012.
Da virksomheten påpekte at svarfristen falt midt i fellesferien fikk de til svar at saksbehandler skulle ha ferie i uke 28 slik at de ikke kunne svare på denne type henvendelser. Dette var samme uke som svarfristen til virksomheten.
Det oppfattes som ekstra belastende at SSB selv kan ta ferie men påtvinger andre lovpålagte svarfrister i det samme tidsrommet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Statistikkloven med tilhørende forskrifter har delegert beslutningen om å utarbeide offisiell statistikk til Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikkloven fastslår videre at SSB er faglig uavhengig. Uavhengigheten av myndigheter og interessegrupper er avgjørende for den tillit og autoritet offisiell statistikk må ha. Det innebærer imidlertid også at SSB selv avgjør hvilke statistikker som skal produseres og hvordan de skal utarbeides, innenfor de rammer som følger av internasjonalt statistisk samarbeid. Særlig gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge felles retningslinjer og krav, bl.a. med sikte på at statistikken som lages kan sammenliknes mellom land.
Det er et mål for Regjeringen å redusere kostnader for næringslivet ved innhenting av statistisk informasjon. SSB arbeider systematisk for å begrense disse kostnadene, bl.a. ved økende bruk av elektronisk innhenting av informasjon, gjenbruk av data og utveksling av informasjon mellom offentlige etater. Fra 2007 til 2012 avtok oppgavebyrden for næringslivet fra 108 årsverk til 90 årsverk, dvs. med en seksdel. Det legges vekt på brukervennlige løsninger for innrapportering gjennom internettløsninger og ved å legge til rette for direkte innsending fra virksomhetenes administrative systemer. Der det likevel er nødvendig å innhente opplysninger direkte fra næringslivet, vurderes utvalgsstørrelsene løpende med tanke på å kunne redusere oppgavebelastningen.
Tillit til statistikken krever at den holder god kvalitet i alle ledd. Det tilsier bl.a. at statistikken kommer til avtalt tid og at den er aktuell. Aktualitet måles som antall uker fra referanseperiodens utløp til statistikken blir publisert. Også internasjonalt stilles det krav til slike kvalitetskriterier. Oppgavebyrde og aktualitet må ses i sammenheng.
Den kvartalsvise ordrestatistikken for bygg og anlegg er et eksempel på en viktig konjunkturindikator som kan varsle om endringer i produksjonen. Deler av statistikken bygger på administrative data, mens andre opplysninger må innhentes fra bygge- og anleggsnæringen. Utvalget består av alle bygge- og anleggsbedrifter med 20 eller flere ansatte. For at statistikken skal fylle sin oppgave som konjunkturindikator og i størst mulig grad ivaretar brukernes behov, legges det vekt på å ha god aktualitet gjennom alle kvartaler. Det innebærer at enkelte rapporteringsfrister kan falle i ferier.