Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1002 (2012-2013)
Innlevert: 14.03.2013
Sendt: 14.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det er nå i mediene avdekt en sak der en person er tildelt støtte fra Innovasjon Norge i en sak som nå viser seg å være en storstilt svindel. Vedkommende sitter nå fengslet i USA tiltalt for nettopp svindel. Innovasjon Norge har ikke foretatt seg noe i saken for å få tilbakebetalt utbetalt støtte. Statsråden har selv blitt omtalt i denne saken.
Hva vil statsråden gjøre overfor Innovasjon Norge for å sikre at det fremmes krav om tilbakebetaling av tildelte midler?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Innovasjon Norge har informert Nærings- og handelsdepartementet om at Grønt Norge, ved hovedsøker Waleed Ahmed, i april 2010 ble innvilget et etablerertilskudd på 150 000 kroner ved Innovasjon Norges kontor i Telemark.
I Reglementet for økonomistyring i staten § 15 heter det at

”Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til § 14. Tilskuddsforvaltere skal ivareta kontroll med at tilskuddsmottakere oppfyller de vilkår som er stilt for tilskuddet.”

I tråd med § 15 ligger det til Innovasjon Norge å vurdere om tilskuddet er benyttet i henhold til de vilkår Innovasjon Norge har satt.
Innovasjon Norge har sendt følgende tilbakemelding til mitt departement om hvilke vurderinger som selskapet har gjort i denne saken:

”Innovasjon Norge innvilget og utbetalte et etablerertilskudd til Grønt Norge i 2010. Etter oppslag om saken i 2012 gikk vi gjennom den på nytt for å se om det var grunnlag for å kreve tilbakebetaling av tilskuddet. Innovasjon Norge kom fram til at det ikke forelå slikt grunnlag.
Etablerertilskuddet ble gitt for å dekke kostnader til oppstart av bedriften Grønt Norge basert på den forretningsidé som var beskrevet i søknaden. Kostnadspostene som lå til grunn for tilskuddet fremgikk av tilbudsbrevet. Før sluttutbetaling måtte tilskuddsmottaker, som i alle saker om etablerertilskudd, innlevere prosjektregnskap. Det fremgikk av regnskapet at tilskuddet var benyttet som forutsatt i tilbudsbrevet.
Selv om prosjektet med oppstart av Grønt Norge i ettertid har vist seg å mislyktes, har ikke Innovasjon Norge funnet rettslig grunnlag for å kreve tilskuddet tilbakebetalt. At hovedpersonen i bedriften nå sitter fengslet i USA på grunnlag av mistanke om bedrageri gir heller ikke grunnlag for et krav om tilbakebetaling i tilskuddssaken fra 2010.”