Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1020 (2012-2013)
Innlevert: 18.03.2013
Sendt: 18.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det planlegges nytt løp gjennom Oslofjordtunnelen og det samme gjennom Frogntunnelen. Det bør også planlegges ny tunnel i Elgskauåstunnelen. Det er viktig at også denne planlegges med 4-felt i 2 løp. Oslofjordtunnelen har nesten daglig stengninger. Årsakene til branner og redningsaksjoner er at tunnelen har høyere stigningsprosent enn det som er kravet til nye tunneler.
Vil statsråden sørge for at tunnelen vil bygges med maksimalt 5 % stigning, i tråd med EU sitt tunneldirektiv, og at Elgskauåstunnelen bygges med 2 løp?

Begrunnelse

Grensen for ÅDT er i ferd med å passeres på hele rv 23. Selv om det er noe mindre trafikk på Hurumsiden enn Frognsiden pr. d.d. er det ventet en betydelig økning når det blir 4-felt sammenhengende fra E6 og til Verpen i Hurum. Samtidig vil en bedring av veien ved Gullhaug-Lahelle også gi økt fremkommelighet og økt trafikkmengde. Innen disse tiltakene er ferdig vil strekningen fra Verpen til Lahelle stå som en flaskehals. Innen 2019 vil uansett ÅDT for rv 23 på Hurumsiden være langt mer enn det som fremkommer av tunneldirektivet som krav om toløps tunneler. Det er fra SVV påstått at de nå også må utbedre Frogntunnelen for at den skal tilfredsstille tunneldirektivet. Frogntunnelen er 1583 meter. Elgskauåstunnelen på Hurumsiden er til sammenligning 2630 meter. Det er da rimelig å anta at også denne tunnelen vil ha behov for samme oppgradering som Frogntunnelen.
Et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen vil bedre regularitet, men det vil ikke fjerne årsaken til de stadige stengninger vi opplever i tunnelen. Det er stigningsprosenten på 7 % som er hovedårsaken til at kjøretøy får tekniske problemer.
Når tunneldirektivet tilsier at alle nye tunneler skal ha maksimalt 5 % stigning må det forventes at det nye løpet planlegges med dette for øye, når det både er teknisk og geografisk mulig.
Det vil fortsatt være fullt mulig å etablere evakueringstunneler for hver 250 meter, men hver av disse evakueringstunnelene vil bli noe lengre.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: For tunneler åpnet for trafikk før desember 2006 er det i følge EU-direktivet og vår egen tunnelsikkerhetsforskrift krav om at tunnelløp nr. to må være på plass før årsdøgntrafikken overstiger 20 000 kjøretøy. Det vil ta mange år før trafikken i Elgskauåstunnelen når dette nivået, selv uten bompengeinnkreving. Direktivets/forskriftens bestemmelser om nødutganger kan imidlertid gjøre det aktuelt å bygge et ekstra tunnelløp ved lavere trafikk. I følge Statens vegvesen er Elgskauåstunnelen en av nærmere 20 tunneler på riksvegnettet der dette vil bli vurdert med grunnlag i risikoanalyser. Dersom det skulle bli konkludert med bygging av ekstra tunnelløp, vil dette bli prioritert ved neste revisjon av Nasjonal transportplan.
Årsdøgntrafikken på rv 23 mellom Vassum og Måna ligger allerede på om lag 12 000 kjøretøy. Statens vegvesen har anbefalt at dersom det bygges et ekstra tunnelløp i Oslofjordtunnelen, bør denne strekningen samtidig bygges ut til firefelts veg. Dette er årsaken til at det allerede nå planlegges for et ekstra tunnelløp i Frogntunnelen.
Når det gjelder Oslofjordtunnelen vil det bli veldig komplisert og kostbart å bygge et nytt tunnelløp med bare 5 prosent stigning samtidig som det skal etableres gode forbindelser mellom gammelt og nytt løp for å sikre rømning ved en eventuell brann i et av tunnelløpene. Statens vegvesen anser det derfor som uaktuelt å vurdere en løsning med bare 5 prosent stigning. Samferdselsdepartementet er enig i dette. Det viktigste må være å velge en teknisk løsning som avveier hensynet til økonomi og et akseptabelt risikonivå i tunnelen. Jeg vil for øvrig minne om at en alternativ løsning med bru vil bli vurdert i konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden.